Home

Begreper fra retorikken

CSR, SR ,CSV eller bærekraft?Eksempel på retorisk analyse av "Barn på flukt", "Beskytt

BEGREPER TIL RETORISK ANALYSE Analysemomenter for å beskrive en tekst som helhet Presentasjon Forklar hvem som har skrevet teksten, hva slags stilling vedkommende har, hvor og når teksten er publisert, og i hva slags publikasjon. Forklar hva slags lesere forfatteren trolig først og fremst ønsker å nå gjennom denne publikasjonen Hva er egentlig kontekst, aptum og kairos i retorikken? Vi kan illustrere Ciceros tanker ved å bruke den retoriske femkanten.Her har vi kalt taleren for avsender og tilhørerne for mottaker. Årsaken er at vi ofte vil bruke den retoriske femkanten om alle typer ytringer, ikke bare taler - Begreper utviklet i antikke (logos, etos, patos, premiss, relevans osv) - Liste over viktige virkemidler/begreper i retorikken med forklaring (anekdote, eufemisme, hyberbe, indignatio, narratio osv) Utdrag Retorikk: talekunst, argumentasjon. Begrepene utviklet i antikken - Logos: Det saklige. Fra 1700- og 1800-tallet av ble retorikken mindre sentral i europeisk kultur. Denne utviklingen settes gjerne i sammenheng med to separate utviklingstrekk: utviklingen av moderne naturvitenskap og fremveksten av et romantisk kultursyn.. Vitenskapens nye idealer fordret et minst mulig kunstferdig språk med færrest mulig språklige ornamenter.Dermed ble retorikkens tradisjon for opplæring. Historie. Retorikk er en 2500 år gammel kunst og vokste frem i antikken.Den var opprinnelig en del av de frie kunstene, som den utgjorde sammen med grammatikk og dialektikk trivium. Sofister som Protagoras og Gorgias var blant de første retorikerne.. Platon har satt et berømt skille mellom falsk retorikk og ekte retorikk. Hans elev, Aristoteles, la frem en enda mer berømt, større.

Oversikt over retoriske begreper - Cappelen Dam

 1. Retorikken oppstod i antikken, hos de gamle grekerne. I det tidlige demokratiet i Athen var det å kunne bruke språket på overbevisende måter, helt nødvendig, hvis man ville komme seg opp og frem i samfunnet. Mange eksamensoppgaver på videregående skole vil be deg bruke begreper fra retorikken for å analysere en eller annen tekst
 2. Ofte blir du også spesifikt bedt om å bruke begreper fra retorikken. Hvis den ber deg om å tolke, så er det snakk om en oppgave om skjønnlitteratur, og altså ikke en retorisk analyse. Hvis du skal tolke skjønnlitteratur, kan du bruke opriften vår til Tolk eller opriften vår til Sammenlign
 3. Retorikk - kunsten å overbevise! Når du skal skrive en retorisk analyse, er det noen viktige momenter som må være med. Tenk over hva teksten egentlig er ment til å gjøre. Hva vil forfatteren med teksten, hva er budskapet? Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskape
 4. Bruk begreper fra retorikken. Vurder til slutt hvor godt du mener kampanjen fungerer etter formålet. Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du analysere både tekster og bilder og samspillet mellom dem. I den andre delen skal du begrunne vurderingene dine og bruke konkrete eksempler fra teksten

Svært mange eksamensoppgaver i videregående skole ber deg bruke begreper fra retorikken for å analysere tekster, taler eller sammensatte tekster - altså tekst og bilde. Skal du svare godt på slike oppgaver, må du kjenne til og være i stand til å bruke de tre begrepene etos, patos og logos Fra en eksamensoppgave i videregående skole: 'Du skal bruke begreper fra retorikken, men det er viktigere at du viser at du forstår begrepene enn at du bruker mange faguttrykk. For å vise god kompetanse i faget bør du underbygge momentene dine med eksempler fra teksten og vise evne til refleksjon

Fra retorikken er begreper som «etos», «patos», «logos» og «kairos» sentrale, og det er viktig å kunne identifisere hvordan begrepene blir brukt i ulike tekster. For diktanalyser må du ha kontroll på blant annet begrepene «strofer», «vers», «rimmønster» og «ordvalg» Retorikken er jo også en vitenskap, og den bruker også begreper. Men den begrepenes retorikk som preger så mye av dagens vitenskap bør ikke danne noe mønster for retorikken. Hva slags vitenskap bør retorikken være Innenfor retorikken skiller man mellom tre viktige begreper; etos, patos og logos. Her skal vi først og fremst konsentrere oss om begrepet etos, nettopp fordi denne delen av retorikken sier mye interessant akkurat om fremtoning

samspillet mellom dem. Du kan trekke inn begreper fra retorikken. Elevsvar Svar 1 Formålet med kampanjen er å få folk til å slutte å røyke med et ekkelt bilde å sterke ord om faren ved røyk og om det virkelig er verd å dø for. Målgruppen er alle de som røyker På 1800-talet ble retorikken oppfattet som gammeldags og mekanisk, men etter Den andre verdenskrig har interessen økt. Den klassiske retorikken har blitt videreutviklet med nye innslag fra lingvistikk og kommunikasjonsforsking. (Wikipedia, Oktober 2008) Retorikk er altså en svært gammel kunst, men den har aldri gått av moten

Retorikken voks fram i antikken, og var opphavleg ein del av dei frie kunstane, og utgjorde saman med grammatikk og dialektikk trivium.Sofistar som Protagoras og Gorgias var mellom dei første retorikarane.. Cicero og Quintilian var framståande representantar for den romerske retorikken.. På 1800-talet vart retorikken oppfatta som gamaldags og mekanisk, men etter andre verdskrigen har. Utdraget over er fra en av verdens mest berømte taler. Det er talen politikeren Martin Luther King holdt i 1963, da han kjempa sin siste, bitre kamp om fullstendige borgerettigheter for afroamerikanere i USA. Han ble drept av en snikskytter i 1968

Guffen retorikk gir guffen politikk

Norsk - Kontekst, kairos og aptum - NDL

Analyser den samansette teksten. Bruk omgrep frå retorikken. Drøft korleis annonsen speglar førestillingar om det norske frå nasjonalromantikken. Kommentar: Oppgåva er todelt. I svaret ditt skal du seie noko om dei ulike elementa i annonsen og forholdet mellom dei. For å vise god kompetanse bør du bruke eit relevant og presist fagspråk Retorikk er, enkelt sagt, kunsten å overtale ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Mange oppgaver på norsk skriftlig eksamen ber deg om å bruke begreper fra.

Retoriske begreper - Studienett

Bruk begreper fra retorikken. Signatur 3 studiebok. fra s. 32 og utover for tips. Her får du litt starthjelp. _____ Innledning. Presenterer teksten og temaet som Shabana Rehman tar opp. K. ommenterer kort . i hvilken sammenheng. teksten ble skrevet.. Bruk begreper fra retorikken. Kommentar: For å vise god kompetanse bør du bruke et relevant og presist fagspråk. Det er viktigere at du forstår de begrepene du bruker, enn at du bruker mange faguttrykk ; Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise hvordan du bruker begrepsapparatet fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangrer, muntlige så vel som skriftlige og sammensatte hvordan du analyserer og vurderer argumentasjonen i og påvirkning fra tekster i aviser, på tv og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken hvordan du selv kan skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus på saklig argumentasjon. Retorikken kan være for hard lengre på høyresiden, men definisjonsmakten og begrepsbruken på venstresiden er ikke alltid mye bedre. De unge fortener bedre De unge fortener saklige debatter og diskusjoner, vi voksne er flinke til å plassere merkelapper på andre mennesker og av og til moraliserer vi I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. De som er gode retorikere blir ofte omtalt som: veltalende og gode til å argumentere. Det retoriske faget stammer fra antikkens Hellas, og filosofen Aristoteles anses av mange som grunnleggeren. Faget handler om at vi tar noen valg i måten vi kommuniserer med andre.

retorikk - Store norske leksiko

Mål. Kjenne til og bruke prinsipper og begreper fra retorikken i arbeidet med å planlegge og utforme muntlige og skriftlige tekster. Produsere og framføre muntlige tekste Schopenhauer behandler primært to sider av retorikken, den ene gjelder retorikkens mål, kort forklart i den omstendighet at våre begreper om noe er utflytende og går over i hverandre, noe som åpner opp for å kunne snakke seg fra det ene til det andre inntil man når den ønskede konklusjon «Et menneskesyn som dreper» - retorisk analyse En typisk eksamensoppgave knyttet til en tekst kan være: «Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommenter til slutt noen av synspunktene i teksten. Aristoteles forklarte hvordan retoriske funksjoner ved hjelp av fem sentrale begreper: logoer, ethos, pathos, Kairos, og Telos og mye av retorikken som vi kjenner det i dag er fortsatt basert på disse prinsippene. I de siste århundrene, har definisjonen av retorikk forskjøvet til å omfatte stort sett alle situasjoner der folk utveksle ideer

Retorikk - Wikipedi

Øvelse i gruppe: Finn en egen tale du ønsker å analysere og bruk begreper fra retorikken til å analysere denne skriftlig og muntlig. Til bruk i arbeidet kan du bruke nettsiden til Panorama Gyldendal eller annet. Læreren veileder og følger opp underveis. MUNTLIG PRESENTASJON 10-15 minutter Den retorikken studert i antikkens Hellas og Roma (fra omtrent det femte århundre f.Kr. til tidlig middelalder) var opprinnelig ment å hjelpe innbyggerne erkjenne sine saker i retten. Selv om de tidlige lærere i retorikk, kjent som sofistene , ble kritisert av Platon og andre filosofer, studiet av retorikk ble snart hjørnesteinen i en klassisk utdannelse

Besjeling – Wikipedia

Greta Thunberg er for ung og «bruker bare retorikk», sier kritikerne. Men det er nettopp hennes korte og kraftfulle setninger som gjør hennes ord sanne Analyse, f.eks en reklameplakat, ved hjelp av begreper fra retorikken; Si hva som er hovedsynspunktet i en tekst ved å vise hvordan teksten argumenterer, og forklar ditt syn på tekstens tema; Få sjangeren inn i fingrene På eksamen skal du skrive ett kortsvar på 250 ord, og ett langsvar på to til fire sider Retorikken gir svaret. Retorikk har en sentral plass i skolens norskfag. Elevene skal lære seg retorikkfagets teorier og begreper og ta denne kunnskapen i bruk i retoriske analyser og i sine egne muntlige presentasjoner Retorikken er at vi skal få en trygg og verdig alderdom. skriver pensjonist Astri Vikan fra verdal i dette innlegget. Retorikken er at vi skal få en trygg og verdig alderdom. Realiteten er styrt nedbygging av det offentlige tilbudet, eller begreper som ikke blir utdypet eller begrunnet Ved hjelp av begreper fra retorikken ser jeg på hvordan debatten framstilles, og jeg går nærmere inn på hvilke følelser programmet skal vekke hos barneseeren (patos), hvordan saksframstillingen og argumentasjonen foregår (logos), og hvordan troverdigheten til politikerne bygges opp (etos)

retorikk - Videoteke

Retoriske begreper Retorikk er læren om talekunst, og det blir brukt til å forstå og vurdere det som blir sagt og skrevet, men også hvordan vi bør bruke språket. I retorikken er det noen sentrale ord og begreper du bør kunne, så derfor skal jeg lage en liten ordliste med hva betydning de forskjellige begrepene har Bruk begreper fra retorikken. Innledning. Hoveddel Hovedbudskap. Fagterminologi. Nøkkelordet «Logos-appellen» indikerer ny emnesetning Virkemidlene og effekten av disse forklares hele veien Hei, jeg har en stilinnlevering i norsk. Oppgaven er Analyser sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken Det er tekst Generasjon Kane Det jeg ikke helt klarer å skjønne er hvordan analyse det skal være. Og fra retorikken er Er det noen som kan hjelpe Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Retorisk analyse Oprift Studienett

• bruke begrepsapparat fra retorikken for analysere og vurdere tekster i ulike sjangere • analysere og vurdere argumentasjon i og p virkning fra tekster i aviser, p TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken lørdag 3. januar 2009 Retorikken handler ikke bare om å bli forstått, men om å få leseren eller tilhøreren til å bli enig eller overbevist og å finne de rette ordene til rett tid. I tillegg handler det om å opparbeide tillit. Etos. Appellformen etos brukes om avsenderens troverdighet. Begreper fra kap 5 - Transportsystemer i mennesket 81 Terms. zahra_mirzai 1) Analysere en argumenterende tekst ved hjelp av begreper fra retorikken 2) Analysere en sammensatt tekst (tekst + bilde) ved hjelp av begreper fra retorikken (i disse to oppgavetypene bruker du begrepene etos, patos og logos). Teksten du analyserer kan for eksempel være en tale, en reklame, eller en holdningskampanje for ett eller annet. DU SKA Når de skal analysere en sammensatt tekst og bruke begreper fra retorikken, så bruker de disse begrepene, og siden det tidligere er påpekt at elevene gjerne bruker disse begrepene uten å forstå dem, forklarer de begrepene som best de kan. Det har de åpenbart fått beskjed om

Hvordan skrive en retorisk analyse - Studieweb

En erfaring hos mange som jobber med mat og helse i skolen er at de praktiske øktene er de mest populære. Vi tror det er mulig å øke interessen for teoridelen av faget, ved å forsøke å bygge en bro mellom teori og praksis ved hjelp av digitalt fortalte historier. Tanken er at muligheten for å gi stoffet et personlig preg gjennom en digitalt fortalt historie kan øke motivasjonen for. Studer og analysér denne annonsen fra Lerum. Bruk begreper fra retorikken. Marion Federl (CC BY-SA) Sist oppdatert 24.01.2019 . REKLAME ANALYSE LERUM EPLEJUS by Ingrid jonsson on Prez . lerum.no Firmaet lerum ble stiftet i 1907 De holder til i saftbygda Sogndal Lerum produserer saft, syltetøy og jus Firmaet er eigt av famillien og har gått fra Jeg forventer ikke å finne begreper fra retorikken, verken i modellsøknadene eller i veiledningsguidene. Disse tekstene skal være til hjelp for alle uavhengig av deres faglige bakgrunn. Å ta i bruk begreper som ikke nødvendigvis er kjent for allmenheten kan oppfattes ekskluderende

VGSkole: Retoriske virkemidle

 1. ar om begreper, makt og avmakt i nord/sør-debatten sist onsdag snakket.
 2. Som fra solens umiddelbare lys til månens lånte gjenskinn beveger vi oss fra den anskuelige, umiddelbare forestilling som representerer og står inne for seg selv, til refleksjonen, til fornuftens abstrakte, diskursive begreper som bare får sitt fulle innhold fra den anskuelige erkjennelse og i forhold til denne
 3. Du kan også trekke inn begreper fra retorikken. Her er en presisering angående punktet «Argumentasjon og ordvalg»: I dette punktet viser du om du kan analysere argumenter. Her skal du gi eksempler på argumenter i teksten, si hva slags argument det er, f eks faktaargumenter, parallellargumenter, argumentert ved hjelp av egne erfaringer osv
 4. Henrik Asheim forsøker også å redusere effekten av kritikken fra sin partifelle Vidar Strøm Fallrø, i dax18, torsdag 15.12, ved å si at han kan reagere på «ting hun kan ha sagt», da Fallrø forteller at han opplever at det ikke er den praktiske politikk som er på dagsorden som er problemet, men at det er noe guffent med retorikken til regjeringen
 5. Motivisk-tematisk arbeid er en kompositorisk framgangsmåte som kjennetegnes av at musikken utvikles med utgangspunkt i et lite antall temaer eller motiver.For at en skal kunne si at et musikkstykke er underlagt motivisk-tematisk behandling må temaet bearbeides (for eksempel som ledemotiver) når det gjentas.Det anvendte motivets økonomi spiller en rolle i prosessen: Idealet slik det ble.
 6. Som et humanistisk parti må vi ta til motmæle mot den retorikken som har kommet til uttrykk, sier han. - Frps retorikk stinker. Det har stormet rundt Raja siden han forrige uke angrep Fremskrittspartiets retorikk, og spesielt bruken av begreper som båtmigranter og snikislamisering

kap den mangfoldige retorikken retorikk er et begrep som er vanskelig definere, det har også vært uenigheter om definisjonen. begrepet dukket opp det gresk Forskere fra Jena var i stand til å bevise at begreper som plage, med hvilke setninger du kan gå lenger og forbedre retorikken din og som du sletter bedre fra ordforrådet ditt, les her. Bra for retorikken: 15 setninger som hjelper umiddelbart

3 tips fra norsklæreren Sonans

 1. I en retorisk analyse bruker du selvsagt begreper fra retorikken, og du kan godt bruke oppsettet nedenfor som hjelpemiddel. Vår erfaring med elever som har skrevet retorisk analyse av taler, og som har brukt nevnte oppsett som et hjelpeverktøy, er at de med god veiledning underveis, har kommet veldig bra i mål med fordypingsoppgaven
 2. Du kan bruke begreper fra retorikken. I siste del kan du 0bruke egne erfaringer. Oppgave 2 Vedlegg 4: «Utropstegn i øyeblikket!» av Øyvind Holthe. Forklar hva Øyvind Holthe mener med «det digitale tyranniet». Ta utgangspunkt i tekstvedlegget og skriv en tekst der du reflekterer over foreldres mobilbruk
 3. Den evige retorikken. De gamle grekerne snakket om tre begreper for å forklare hva som skal til for å overbevise et annet menneske. Politikerforakt skapes av politikere som kritiserer hverandre og et viktig grep for Venstre var derfor å snu fra å krangle med de andre og til å heller snakke om egen politikk og egne verdier
 4. Ofte får begreper en utvidet eller endret betydning. Norsk Ordbok (Kunnskapsforlaget) oppfører som definisjon 2 av ordet retorikk «fraser», altså tomprat, med eksemplet «det er bare retorikk». Da vil enkelte mene at vi nærmer oss den amerikanske presidentens dynamiske egenart som taler, og en begrepsforståelse som hans motstandere finner passende
 5. I en slik oppgave bruker du kunnskapene du har fra arbeidet med emnet retorikk og fagstoffet om retorikk i læreboka. I en retorisk analyse bruker du selvsagt begreper fra retorikken, og du kan godt bruke oppsettet nedenfor som hjelpemiddel. Retorisk analyse av muntlig og skriftlig tekst - Kommunikasjon og kultur 2
 6. Språk og argumentasjon. Notater, gjennomgang. Definisjoner KAPITTEL 1 INNLEDNING Definisjoner har som formål å avklare betydninger til språklige utrykk, og spiller en sentral rolle i alt fra
 7. Den høyrepopulistiske farlige retorikken er at de er ment for å ekskludere folk fra det norske felleskapet og frata dem imidlertid også begreper som «etnisk norsk» for.

påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken •vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier •sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet •bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tide Fallrø sier det ikke handler om praktisk politikk, men at det er noe guffent med retorikken til Listhaug. Ordvalg er viktig for Fremskrittspartiet. Ordbruken henger tett sammen med politikken i det partiet, og i ytterste høyrefløy-partier over hele verden. Listhaug og Fremskrittspartiet velger bevisst ord og begreper «Etos», «patos» og «logos» er sentrale begreper i retorikken og bør være bærende i en retorisk analyse. Så i stedet for å «flette dem inn», bør du kanskje tenke at de skal utgjøre grunnlaget for analysen din. Men du kan eventuelt nøye deg med å nevne de greske termene kort og vise at du kjenner deres innhold, for deretter å bruke norske termer videre i analysen

Retorikkens begreper og begrepenes retorik

 1. Innen retorikken er meiosis en eufemistisk trope som refererer til et fenomen ved å bruke et uttrykk som underdriver en egenskap ved fenomenet, vanligvis i forskjønnende retning, og ofte ved hjelp av et innslag av ironi. Ny!!: Trope (retorikk) og Meiosis · Se mer » Metafo
 2. Vitenskapens antiretoriske holdning blir tematisert også i artikkelen Tilsløring og afsløring af retorikken: Sproglig strategi inden for videnskab og teknologi, ­skrevet av en av vitenskapsretorikkens mest toneangivende forskere, Carolyn R. Miller. Miller beskriver fornektingen av retorikken som en av vitenskapens viktigste retoriske strategier, og hun analyserer denne strategien med.
 3. (12) Analysere og vurdere argumentasjonen i og påvirkningen fra tekster i aviser, på tv og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken Tekstforståelse s. 195 - 207 Tett-på-tekst-oppgaver til teoristoffet se s: 200, 202 og 206. Refleksjon: s. 200, 202 og 206. Videre arbeid: s. 206 Uke 46. Uke 47. Uke 4
 4. Analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken. Drøft hovedbudskapet i kronikken i en argumenterende artikkel hvor du gjør kildeundersøkelser for å underbygge dine egne påstander. Fedme er en økende problematikk i hele verden. Skriv en drøftende tekst hvor du undersøker årsaker og konsekvenser av fedmeepidemien
 5. Godhet - fra det gjennomtenkte til real retorikk. Innvandringen har gitt oss et problematisk ytringsklima. Disse ordene er for eksempel nedtegnet som et seriøst innlegg i debatten rundt retorikken i asyldebatten. Jeg må likevel være forberedt på at folk vil kunne tillegge meg verdier jeg ikke har

Retorikk - slik avslører du en dårlig retorike

 1. Om man skal ty til begreper fra retorikken, så kan man si at - fotografer som har høy etos, altså kvalitetene; kompetanse, velvilje og moralsk karakter, også vil ha høy troverdighet
 2. skilles fra selve fremførelsen. Derfor har jeg valgt at lave et selvstændigt kapitel (s. 16) med nogle bemærkninger om talens fremførsel (i retorikken kaldet actio, mere om dette s. 16) umiddelbart inden konklusionen (s. 47). AFGRÆNSNING Afsættet for mit valg af emne er som nævnt Henrik Zahles bevismønstre. Set med en jurists øjn
 3. Retorikk er en 2500 år gammel tradisjon, en lære om hvordan man utformer en tale eller en tekst så den overbeviser og behager sitt publikum. For hundre år siden var retorikken utskjelt og nesten helt glemt, i våre dager forskes og undervises det i retorikk ved de fleste universiteter. Retorikk er et perspektiv der språkbruken ikke sees på som nøytral, men tvert om avgjørende for.
 4. Forskningen på retorikk kjennetegnes av begreper og teorier fra den klassiske antikke retorikken. Moderne retorikkteori anvender i stor grad begrepsapparatet fra denne retoriske tradisjonen, og vi finner retorikkforskning både i forhold til kommunikasjonsprosesser, verbalspråk og skriftspråk, filosofi, sosial handling, resepsjon, litteratur, reklame, film og fotografi og politikk osv
 5. Boka inneholder både arbeider som viser frustrasjonen over rettskildelæren og arbeider som utdyper retorikken fra Gravers tidligere bøker om rettsretorikk. Særlig er betydningen av fortellinger og fortellerteknikker i domsbegrunnelse vektlagt, sammen med stil og det psykologiske forholdet til språk og begreper
 6. Sylvi Listhaug, Brasils Bolsonaro, Orban i Ungarn og Donald Trump kaller seg verdikrigere, politikere som bruker kristne begreper i retorikken. Men handler det om kristendommen, eller om å miste grepet om en presset kultur

Hva er retorikk? - skriftlig

Som arkitekt og skribent er jeg veldig bevisst på retorikken i det jeg skaper. Hvordan får man sitt budskap fram, hvordan tolkes virkemidlene man bruker? Jeg er opptatt av å undersøke hva ting og omgivelser kommuniserer, spesielt i utformingen av offentlige rom. Debatten om byplanlegging og arkitektur reduseres ofte til et spørsmål og stygt og pent, begreper Kolbrun Retorikk | 78 followers on LinkedIn. Retorikk | Design | Innovasjon | Visuell retorikk for næringslivet Hver kunde og hvert prosjekt er unikt - vi er en liten kjerne gode folk med et. Jeg vil også bruke begreper fra retorikken for å vurdere om, og i hvilken grad, mine ytringer og handlinger er egnet for å skape en god kontakt med publikum. Jeg antar at det er en sammenheng mellom hva slags kontakt som skapes og hvilken grad betraktere er tilbøyelige til å følge med på videoene sentrale perspektiver og begreper. Jeg har eksempler fra 90-tallets helse- og utdanningsreformer. Jeg skrev doktorgrad om Gudmund Hernes' retorikk og maktteknikker. Jeg vil komme inn på noen svakheter ved retorikken. Vi kan kombinere retorikkanalyse med kritiske ressurser fra andre fag. Retorikk bør kobles på andre ting for å være effektiv.

Norsk - Verdens beste tale? - NDL

Moment 1: Elevtekst: Retorisk analyse av reklam

Historisk tale fra Obama Asle Rønning journalist. Publisert lørdag 06. juni 2009 - 05:00. USAs president Barack Obama har forkastet retorikken fra sin forgjenger og vil ha en ny start i forhold til den muslimske verden. Bilde fra talen i Kairo. (Foto: Han brukte også begreper fra islam og sitater fra Koranen med stor selvsikkerhet I følge nyhetsbrevet Mandagmorgen fra 1. oktober og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen fører denne konkurransen mellom begreper til en dreining i retorikken fra samfunn og ansvar mot verdiskaping gjennom bærekraft Dette siste benyttes da også flittig i retorikken, polemikk, manipulasjon og reklame. Nasjonalisme og patriotisme er begreper som benyttes om hverandre, og det er langt fra klart når man mener det ene eller når man mener det andre - analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken * RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - KOMPETANSEMÅL I tillegg, Emanuels gudstro tatt i betraktning, så kan man gå videre inn på hvilken rolle hans religiøse ståsted betyr for hans håndtering av hverdagen (o.a.

Retorikk - en kort introduksjon - YouTub

Analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken Hvilken retorikk brukes på nettsidene som har til hensikt å hjelpe folk å slutte KOMPETANSEMÅL ETTER VG1 - STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM OG VG2 - YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk bruke fagkunnskap og fagterminologi fra. Ukvemsordene haglet da Ap-veteran Jan Bøhler varslet overgang til Senterpartiet. Nå tar Holmlia-beboer og lokalpolitiker Sarah Gaulin (Ap) et oppgjør med egne partifeller. - Jeg liker ikke. Når folk fra andre bakgrunnsland, som er norske, uttrykker at de opplever en endring i måten de omtales på, bør varselsklokkene ringe. Når Marthe Valle i et debattinnlegg i Nordlys spør: hvor kommer hatet fra, da skal vi lytte. Retorikken er politikken. Deres måte å fremstille verden og grupper på, er grunnlaget for FrP's eksistens Rødt vil bli mer spiselig: − Nå er vi et ordentlig parti. Rødt innrømmer at partiet har hatt mange luftige visjoner. Ett år før mulig rødgrønt maktskifte legger partiet frem forslag til.

 • Bowser amiibo prisjakt.
 • Posthylser posten.
 • Samsung hk 960.
 • Norges beste forsvarsadvokat.
 • Stellenangebote bad hersfeld rotenburg.
 • Piplup evolution.
 • Avgjort kryssord.
 • Utmattende kryssord.
 • Velkomstdrink med hvitvin.
 • Beton b15 zastosowanie.
 • Lekebutikk åsane.
 • Motocross til salgs.
 • Glutenfritt trondheim.
 • Tabernaklet.
 • Tigermygg stikk.
 • Michelin star 2018.
 • 20 monate fremdeln.
 • How to visit louvre.
 • Edguy neues album 2017.
 • Tåg arlanda gävle.
 • Ausstellung balingen 2017.
 • Cupido amor.
 • Korean vowels.
 • Rense dress tromsø.
 • Molasse aromatisieren.
 • Audio technica at95ex.
 • Snuse brukt snus.
 • T3n app.
 • Vaskehjelp hvitt.
 • Lucinda riley bok 4.
 • Låsning i bekkenet behandling.
 • Heklet skjørt barn.
 • Fachschaft jura münster.
 • Bugatti eb112.
 • Rettferdsvederlag billighetserstatning.
 • Ixmal schweinfurt kündigen.
 • Snåsa hotell.
 • Oljefylt panelovn.
 • T2 skyvemasttruck.
 • Unfall siegburg kaldauen heute.
 • Eksperter i team 2017.