Home

Økologisk jordbruk definisjon

Økologisk landbruk bygger på et syn som omfatter både de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen. Rudolf Steiner var blant de første som la fram tanker om økologisk landbruk, i dag kjent som biodynamisk landbruk Økologisk landbruk er en regulert driftsform som bygger på prinsipper og etiske retningslinjer fastsatt av International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Økologisk landbruk har som mål å produsere mat mest mulig på lokale ressurser. Dagens økologiske produksjon foregår på gardsbruk med moderne maskiner og utstyr, men driftsformen har røtter i tradisjonelt landbruk. I Norge drives økologisk landbruk på nær 2600 gardsbruk som driver 5,3 prosent av det totale jordbruksarealet Definisjonen bygger på de fire prinsippene for økologisk landbruk som den internasjonale paraplyorganisasjonen IFOAM Organics International vedtok i 2005. De fire prinsippene. Prinsippene er grunnlaget som økologisk landbruk vokser og utvikler seg fra

Driftsformen til et økologisk landbruk hviler på å stimulere til økt samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker. Trygg mat - uansett Både den konvensjonelle bonden og den økologiske bonden har som mål å lage god og trygg mat. Norges Bondelag skal produsere det norske forbrukere vil ha, også økologisk Økologien vokste frem som en vitenskap, som gren av biologien, fra 1920-tallet. Som vitenskap kan økologi betraktes som verdinøytral og beskrivende, på lik linje med fysikk og kjemi. Begrepet «økologisk» benyttes derimot ofte om et produkt eller en handling som har liten økologisk påvirkning på naturen, som økologisk jordbruk Men økologisk jordbruk gir som oftest mindre avlinger og bøndene produserer mindre mat på samme areal. Forbrukerne må ofte betale mer. Det er dessuten høyst usikkert om det er mulig å drive økologisk i stor skala

Økologisk landbruk - Wikipedi

Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet jordbruk. Når vi her snakker om «jordbruk» bruker vi det der jorda blir brukt som vekstmedium for produksjon av planter til mat, fôr eller hagevekster. Begrepet omfatter også nødvendige bygninger og infrastruktur i forbindelse med driften, for eksempel bygninger til husdyrhold Jordbruk er den næringsvei som dyrker jorden med tanke på planteproduksjon. Ordet brukes også om flere av virksomhetene som naturlig knytter seg til et gårdsbruk, for eksempel husdyrhold og annen virksomhet som tar sikte på å framstille produkter fra plante- og dyreriket for å dekke menneskenes behov Jordbruksarealet fordeler seg på fulldyrka jord (8,1 millioner dekar), overflatedyrka eng (0,2 millioner dekar og innmarksbeite (1,6 millioner dekar). Knapt 60 prosent av jordbruksarealet drives av eieren. Omlag 2 000 jordbruksbedrifter, eller 4,2 prosent av arealet, blir økologiskdrevet I økologisk drift skal direkte planteverntiltak alltid ses i sammenheng med forebyggende tiltak. I veilederen for økologisk landbruksproduksjon (pkt 2.5) er bruk av egnede arter og sorter, vekstskifte, bruk av mekaniske og termiske metoder for ugraskontroll og tilrettelegging for skadegjørernes naturlige fiender nevnt som forebyggende tiltak

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet. Rettferdighet Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse Økologi (fra Gresk: οἶκος, «hus», eller «miljø»; -λογία, «studiet av») er en gren av biologien som omhandler samvirke mellom organismer og deres biofysiske naturmiljø. Faget inkluderer biologisk mangfold, utbredelse, biomasse og populasjoner av organismer, så vel som samarbeid og konkurranse innen og mellom arter Økologisk jordbruk: Definisjon: Plante- og husdyrproduksjon som tilfredsstiller krava til produksjon i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt og næringsmiddel. Gyldig frå: 1998-05-05: Gyldig til: Eigar: 430 - Seksjon for primærnæring Statistisk eining: Verksemd: Ekstern kjelde: Landbruksdirektoratet.

Plante- og husdyrproduksjon som tilfredsstiller produksjonskravene i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler Begrepet alternativt jordbruk var imidlertid tungt, upresist og ikke spesielt salgsvennlig så det ble etter hvert enighet om begrepet økologisk jordbruk. Det brukes både som et samlenavn for alle de alternative retningene og som en betegnelse for de retningene som ikke driver biologisk-dynamisk. Begrepet er altså fortsatt noe upresist Definisjon på matsvinn I Bransjeavtalen om reduksjon blir matsvinn definert på følgende måte: « Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet En person som driver landbruk kan kalles gårdbruker eller bonde . Nye begrep som økologisk jordbruk, nisjeproduksjon, småskalajordbruk og landskapsskjøtsel, har etter hvert fått stor betydning for landbruket mange steder, der produksjonsvilkårene for stordrift kan nærme seg det marginale for noen

Økologisk landbruk har som mål å produsere mat etter naturens egne metoder. Fagfeltet er i betydelig utvikling. sykdommer og ugras i økologisk jordbruk og om økonomi og omleggingsplanlegging. Ferdigheter Kandidaten. kan bidra til økologisk gårdsdrift Som i annet økologisk jordbruk tar biodynamisk jordbruk avstand fra bruk av kunstgjødsel og andre kjemiske og syntetiske plantevernmidler. Metoden skiller seg fra vanlig økologisk metode ved at det legges vekt på å se jordbruket i et helhetlig, holistisk perspektiv Økologisk mat er mat som er produsert og merkt i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Reglane inneber blant anna strenge krav til bruk av tilsetjingsstoff og konserveringsmiddel. Økologiske produkt er dessutan framstilte utan kunstige aroma- og fargestoff Økologisk jordbruk inngår som en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig norsk jordbruk der bærekraftsmål nr. 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæ-ring, og fremme bærekraftig landbruk er særlig rele-vant som en overordnet føring for utvikling av de

Jordbruk (dyrking og husdyrhold) oppsto 10 000 år f.Kr, og har gått gjennom en betydelig utvikling siden de første sivilisasjoner.Arkeologiske spor tyder på at et område i Midtøsten, den såkalte fruktbare halvmåne, var det stedet for de første planting av frø og høsting av planter som tidligere ble samlet i villmarken.Jordbruket oppsto deretter på flere uavhengige steder i verden. Økologisk jordbruk inneber ei allsidig drift med mest mogleg variert vekstskifte og resirkulering av organisk materiale. Det er strenge restriksjonar for bruk av plantevernmiddel og mineralgjødsel. Vidare må husdyrhaldet avpassast arealgrunnlaget, og gardbrukaren må ta omsyn til dei naturlege behova husdyra har Veileder for økologisk landbruk - (application/pdf) Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.no nokkelhullsmerket.no. Telefon +47 22 40 00 00. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 077. Innhold. Om Mattilsynet. Ledige stillinger Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området Praksiser som tilrettelegger for, eller hjelper til med selvfosyning inkluderer autonome bygninger, økologisk jordbruk og fornybar energi. Practices that enable or aid self-sustainability include autonomous building, permaculture, sustainable agriculture , and renewable energy

Økologisk landbruk - Nibi

Tilskudd. Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger Landbruksdirektoratet forvalter. Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter Økologisk jordbruk, beitebasert husdyrhold og høsting av viltvoksende naturprodukter må tilpasses naturens kretsløp og økologiske balanse. Disse kretsløpene finnes overalt, men deres virkemåte er stedsavhengig. Økologisk drift må tilpasses lokale, økologiske, kulturelle og driftsmessige forhold Økologisk landbruk er en driftsform for landbruket hvor det settes spesielle krav og begrensninger for produksjonen, eksempelvis ved ikke å bruke kunstig gjødsel og syntetiske plantevernmidler, og til velferden i husdyrproduksjonen.Begrepet står i sammenheng med jord og biotoper som dekkes av den vitenskapelige disiplinen økologi.. Per 31. januar 2012 fantes det om lag 45 000 gårdsbruk i. Regjeringa utarbeidde ein Nasjonal strategi for økologisk landbruk i 2018. Målet er å stimulera til økologisk produksjon som er etterspurd i marknaden. Dette vil medverke til auka matmangfald samt utsikt til næringsutvikling og verdiskaping knytt til dei gardane som driv økologisk produksjon

naturfag.no: Økologisk landbruk - hva er det

Den internasjonale definisjonen av økologisk landbruk ble vedtatt i 2008. Definisjonen bygger på de fire prinsippene for økologisk landbruk, vedtatt av IFOAM - Organics International i 2005. Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse Hva er økologisk jordbruk? Det finnes både ideelle og juridiske definisjoner av hva økologiske jordbruk er for noe. Her er én ideell definisjon: I økologisk landbruk tilstrebes et selvbærende og vedvarende agro-økosystem i god balanse. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser

Prinsipper og definisjon for økologisk landbruk @ Agropu

Økologisk landbruk tillater ikke sprøytemidler, ei heller mineralgjødsel. Denne produksjonsmetoden vil derfor føre til kraftige fall i matvareproduksjonen, og en tilhørende oppdyrking av natur for å kompensere for lavere produksjon. Økologisk landbruk er derfor veien til både sult og naturødeleggelser Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjon, både i lokalt og globalt perspektiv. Mennesker har et moralsk ansvar for å drive landbruket på en slik måte at risikoen for negativ innvirkning på naturen, miljøet og innholdet i maten er minimal

Økologisk jordbruk inngår også som en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig norsk jordbruk der FNs bærekraftsmål nr. 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk er særlig relevant som en overordnet føring for utvikling av det økologiske jordbruket EUs nye regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter skulle etter planen tre i kraft ved årsskiftet. Det er nå sannsynlig at ikrafttredelse blir utsatt med ett år, og skal gjelde fra 1.1.2022 i EU. Debio vil komme med mer informasjon i løpet av høsten Økologisk produksjon er omfattet av EØS-avtalen og EUs regelverk for økologisk produksjon tas inn i den norske økologiforskriften uten forandring i ordlyden. Økologiforskriften omhandler produksjonsregler, kontrollordninger, nasjonale tilleggsregler på områder EUs regelverk ikke dekker, nasjonale unntak og andre tilleggsbestemmelser

Økologisk landbruk - Norges Bondela

økologi - Store norske leksiko

Økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og andre stoffer, som mer vitamin C og mer antioksidanter i økologisk frukt og bær. VKM oppsummerer imidlertid at det er lite trolig at forskjellene i innhold av næringsstoffer betyr noe for helsen til mennesker som har et balansert kosthold Gjennom økologisk jordbruk og permakultur er dette mulig. Barna og de voksne vil kunne spise sunt, og de vil også få muligheten til å tjene og forsørge familien sin. Dette gjør at de får mer overskudd til å hevde sine rettigheter overfor myndighetene - Problemet er at mengden produsert mat i økologisk jordbruk - typisk 20-50 prosent mindre enn fra tradisjonelt jordbruk - skaper forskjellige utfordringer for jorden og øker vannforbruket i.

RAPPORTEN SITERES SOM: Nybø, S. & Evju, M. (red) 2017. Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Ekspertrådet for økologisk Produksjons- og avløsertilskudd har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. I tillegg skal noen ordninger fremme bestemte formål, for eksempel skjøtte kulturlandskapet og stimulere til beiting Jordbruksareal som er ferdig lagt om til økologisk drift i følgje krava i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt og næringsmiddel Mer kunnskap om økologisk jordbruk? Den årlige Økouka er rett rundt hjørnet. Her er noen arrangementer det er verdt å få med seg under . Hva er økologisk landbruk. Skrevet av Matmerk, Økologisk Norge Matmerk, Økologisk Norge den 13.09.2019. Del denne siden. Økouka er en. Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger

Jordbruk, skogbruk, pelsdyrnæring og reindrift. Fiske og fangst. Kjøp og salg av fiskekvoter. Salg av egen fangst. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies. Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske formål. Ikke spor meg Det er greit Økologisk fotavtrykk måler menneskenes forbruk av naturressurser gjennom forbruk i snitt i hvert enkelt land økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. DNs forslag til utfyllende definisjon Dyr i økologisk produksjon skal ha økologisk produsert fôr tilpasset dyrets behov. Planteetende dyr skal ha tilgang på beite Uenighet om rapport om økologisk jordbruk. Tirsdag siterte flere medier, inkludert VG, Nationen på en sak om en ny svensk forskningsrapport som ifølge professor Torbjørn Fagerström har funnet.

Nasjonal strategi 2018-2030. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Økologisk landbruk har en viktig rolle som pådriver/spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. En viktig grunn til å videreutvikle økologisk jordbruk er at driftsformen vil bidrar til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig, ved at erfaringer og kunnskap kan overføres til det konvensjonelle jordbruket Økologisk fotavtrykk målt som en gjennomsnittlig innbyggers forbruk i hvert enkelt land. Et bærekraftig forbruk ligger på 1,7 hektar. 1 hektar er omtrent like stort som området innenfor løpebanen på en friidrettsbane

Her er fordelene og ulempene ved økologisk frukt og grønnsake

Lær økologisk jordbruk direkte fra bonden. Vemund Jensen, koordinator for WWOOF Norway På grunn av koronakrisen vil mange nordmenn feriere i Norge i 2020. En mulighet er å bruke ferien til å lære mer om økologisk jordbruk Jordbruk. Nannestad kommunehus Besøkdsadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 Forskiftens definisjoner. a) Flomutsatte arealer: Det ytes produksjonstilskudd til økologisk produksjon på dyrka areal i drift og økologisk husdyrproduksjon Ved Senter for økologisk økonomi og etikk legger vi vekt på å utvikle begreper, teorier og modeller som åpner for en økonomisk praksis som i størst mulig grad bidrar til å utvikle et samfunn basert på høy livskvalitet, der samspillet med naturen, lokalt, regionalt og globalt står sentralt økologisk jordbruk; økologisk krise; økologisk balanse på norsk bokmål oversettelse og definisjon økologisk balanse, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. økologisk balanse. Setningseksempler med økologisk balanse, oversettelse minne. jw2019

Sentrale begreper - Landbruksdirektorate

Viktige momenter havner i skyggen når søkelyset konsentreres i en retning, slik det skjedde i programmet om økologisk jordbruk som ble sendt 21.9.16. Tvilsomme påstander fra skeptikerne ble stående uimotsagt, mens innslagene med de som hadde positiv holdning til økologisk jordbruk var prega av overrumplingstaktikk og mer konfronterende intervjuteknikk Definisjoner C.S. Holdings definisjoner. Begrepet resiliens eller motstandskraft i økologiske systemer ble først introdusert av den canadiske økologen C.S. Holling, for å beskrive hvordan økosystemer reagerte på endringer i omgivelsene av naturlige eller menneskeskapte årsaker. Økologisk resiliens er definert på to måter i økologisk litteratur Definisjon . jordbruk. grammatikk . Oversettelser i ordboken norsk bokmål - engelsk. agriculture . substantiv grammatikk . en. the art or science of cultivating the ground. Det er rart, for porteføljen hans består av industri og jordbruk. økologisk jordbruk. organic farming. Eksempler Økologisk vin. Har man en økologisk sertifisering er bruk av giftige og helseskadelige sprøytemidler og kunstgjødsel i vinmarken forbudt. uttalelser om hva naturvin er avhengig av hvem du snakker med. Det henger sammen med at det ikke finnes noen etablert definisjon av begrepet eller noe eget sertifiseringsorgan for naturviner Definisjon . jordbruk. grammatikk . Oversettelser i ordboken norsk bokmål - svensk. jordbruk . substantiv Intetkjønn grammatikk . Det er rart, for porteføljen hans består av industri og jordbruk. økologisk jordbruk. biodynamisk odling · ekologiskt jordbruk. Eksempler. Demme opp

jordbruk - Store norske leksiko

 1. Kostnadene i produksjon og omsetning er høyere i økologisk jordbruk enn i konvensjonelt jordbruk. Det foregår diskusjoner om det vil bli nok mat globalt hvis det legges om til økologisk landbruk i stor skala. I artikkelen til Scharer (2009) hevder Audun Korsæth ved Bioforsk at økologisk drift ikke nødvendigvis er mest miljøvennlig
 2. Innen økologisk jordbruk må det anvendes andre metoder for ugrasbekjempelse. Flere er villig til å betale mer for økologisk produserte produkter, og er en del av retro-bølgen tilbake til det gamle, med nedtoning av materialisme og lettvinthet. Rørosmeieriet har blitt en stor produsent av økologisk mat
 3. Psykologen og professoren Urie Bronfenbrenners (1917- 2005) har laget en økologiske utviklingsmodell (1979) som forklarer hvordan barnet utvikler seg og hvilke forhold rundt barnet som påvirker barnets utvikling.. Selv om modellen er laget for å vise barnets utvikling er modellen ikke begrenset til barns utvikling, da den angir hvilke forhold som påvirker sosialiseringsprosessen til.
 4. Erfaringer fra det økologiske jordbruket kan overføres til norsk konvensjonelt jordbruk, og derigjennom bidra til at det norske jordbruket blir mer miljøvennlig. Regjeringen mener at økologisk landbruk har en spydspissfunksjon som kan bidra til å fremme et mer miljøvennlig jordbruk generelt (Meld. St. 9 (2011 - 2012))
 5. Mat produsert gjennom jordbruk er ikke produsert på naturens premisser, uansett om det er økologisk eller konvensjonelt. Økologisk landbruk skal være en spydspiss. Økologisk matproduksjon reguleres etter et strengt regelverk. Økologisk mat skal blant annet kun bli fremstilt ved bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

jordbruk i Norge - Store norske leksiko

- De som driver konvensjonelt, men med redusert jordarbeiding, henter gjerne kunnskap fra økologisk landbruk og gårdbrukere som driver, eller forskere som utvikler, regenerativt jordbruk. Men regenerativt jordbruk er per definisjon uten kunstgjødsel og sprøytemidler, forteller Thomas Cottis Økologisk jordbruk (Oppdatert: 06.01.2020) Rådgiving og gårdbesøk. Vi gir råd om økologisk regelverk og drift innen de fleste planteproduksjoner. Trenger du hjelp til vurderinger på gården kommer vi på gårdsbesøk for å se på ulike alternativer som kan være aktuelt for deg Regjeringen har satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015! Norske matprodukter skal oppfattes som tryggere og renere. FORDELER: Uten suspekte matkomponenter. Økologisk mat inneholder ikke syntetiske plantevernmidler, konservativer, kunstgjødsel, hormoner, antibiotika eller genmodifikasjon. Det brukes minst mulig veterinærmedisiner Økologisk mat er mat som er produsert uten bruk av plantevernmidler, kunstgjødsel eller mer eller mindre tvilsomme tilsetningsstoffer i produksjonen. Å drive økologisk jordbruk innebærer imidlertid mer enn bare å slutte med sprøytemidler og kunstgjødsel - det er tale om en helt annen tankegang for fremstilling av mat Økologisk Norge er en organisasjon for alle som er opptatt av at mat og andre produkter skal produseres med hensyn til miljø, mennesker og dyr. De tre organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane hadde dette til felles, og det var bakgrunn for at de slo seg sammen og stiftet Økologisk Landslag i september 2000

Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk @ Agropu

 1. I økologisk drift er mulighetene bedre til et stort biologisk mangfold, sammenlignet med konvensjonell drift. I økologisk landbruk brukes ikke lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. I stedet arbeider man med naturen for å holde skadegjørere i sjakk og oppnå god avling
 2. Gulrot, løk og kålrot er de økologiske grønnsakene som det dyrkes mest av i Norge. Klimaet begrenser hvilke arter en kan dyrke, men fravær av mange skadedyr som finnes i andre land er positivt for økologisk produksjon. Det er et potensiale for økologisk dyrking av flere arter og større volum. NIBIO utvikler kunnskap om næringsforsyning og forebyggende tiltak mot ugras, skadedyr og.
 3. Økologisk jordbruk er ein suksess-Vi har vist at organisk jordbruk er effektivt, sparer energi, fører biodiveristeten vidare og bevarer ei sunn jord for framtidige generasjonar, seier sveitsiske Paul Mäder. I 21 år har han vore med på å samanlikne økologisk og konvensjonelt jordbruk side ved side
 4. Økologisk jordbruk har som mål å drive mest mulig på lag med naturen. Derfor er kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler forbudt. Flere undersøkelser de senere årene tyder på at økomaten har høyere innhold av sunne stoffer enn annen mat. Den har i hvert fall færre hemmeligheter - 90 prosent av alle tilsetningsstoffer som kan brukes i konvensjonell mat er forbudt å bruke i økologisk.

Økologisk Norg

Produserer økologisk frukt og bær. I hovedsak rips, solbær, bringebær, aronia og jordbær. Størsteparten av de håndplukkede bærene blir foredlet til små mengder økologisk syltetøy, gelè og saft. Har gårdsutsalg og tilbud om faste leveringer av ferske grønnsakskasser. Tlf. 463 67 234 nudalseng.net Ove Jomar Sund Blant annet har Oslo kommune og Buskerud fylkeskommune vedtak om bruk av minst 50 % økologisk mat, og prosjekter er i gang for å samordne satsingen her. Les mer. Landbruks- og matdepartementet 2018. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Nasjonal strategi 2018-2030. Landbruksdirektoratet 2019.Økologiprogram 2019 - 2030. Rapport nr 8/201 Økologisk jordbruk har mange definisjoner (se for eksempel store norske leksikons og wikipedias definisjoner) og det er store forskjeller hvorvidt tankegodset og kunnskapen henger sammen med hva som blir praktisert; igjen henger dette sammen med at økologiske varer er blitt en merkevare

Økologi - Wikipedi

I denne rapporten har vi tatt for oss lønnsomheten i økologisk dyrkning innen ulike norske produksjoner. En generell vurdering for alle produksjonene er at det er en økende etterspørsel etter økologiske produkter i markedet. Dette er en viktig forutsetning for motivasjon og økonomisk resultat ii Redaktør Ivar Hovland Tittel Handbok for driftsplanlegging 2018/2019 Prosjekt Handbok for driftsplanlegging (13300) Utgiver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Utgiversted Oslo Utgivelsesår 2018 Antall sider 250 ISBN 978-82-17-02113-1 ISSN 2464-1189 Om NIBIO Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat‐ og planteproduksjon, miljø, kart - I økologisk jordbruk er man avhengig av husdyr, og særlig drøvtyggere. Det er den største kilden til metanutslipp knyttet til jordbruksproduksjon. En trenger det for å skaffe husdyrgjødsel I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Detaljene i regelverket ligger i økologiforskriften og EU-forordningene det henvises til i lenka over Økologisk jordbruk . Gratis førsteråd; Kulturlandskap og miljø . Regionalt Miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) Plantevern . Autorisasjonskurs - plantevern; Funksjonstesting av åkersprøyte; Økonomi . Dynamisk strategi; Mekaniseringsøkonomi; Driftsplan; Maskinteknik

SSBs Metadata - Variabeldefinisjon - Økologisk jordbruk

En vannforekomst av overflatevann som har gjennomgått fysiske eller hydrologiske endringer som følge av samfunnsnyttig menneskelig virksomhet kan utpekes som SMVF etter bestemte kriterier gitt i vannforvaltningsforskriften § 5.En forutsetning er at det ikke kan oppnås god økologisk status uten å fjerne hensikten med inngrepet, eller at god økologisk tilstand ikke kan oppnås uten. Driftsmidler til regenerativt jordbruk. Regenerativt jord- og hagebruk er et relativt nytt begrep. I denne brosjyren viser vi deg en oversikt over mange av driftsmidlene som Felleskjøpet og Norgro forhandler, som er aktuelle i regenerativt jord- og hagebruk ASK Gård hedret med Matmerkprisen . 4.november 2020 - Matmerkprisen kom som lyn fra klar himmel for oss - det var ikke en pris vi visste vi var aktuelle for

Bestill Bonde T-skjorter på nett | Spreadshirt

Norsk jordbruk er i dag en av verdens mest klimasmarte matprodusenter. Som en av få næringer har jordbruket kuttet klimagassutslippene over flere tiår- med 6% bare siden 1990. Viktige suksessfaktorer har vært systematisk og langsiktig avlsarbeid, god dyrehelse, fôrutvikling samt mer treffsikker gjødsling Ideologi og definisjon (Oppdatert: 07.02.2017) Den internasjonale definisjonen på økologisk landbruk som Norge har gitt sin tilslutning til lyder som følger økologisk - Definisjon av økologisk fra Free Online Dictionar

 • Tidligere fotballspiller nå forfatter.
 • Spotted nachricht schreiben.
 • Sportlich elegant mode.
 • Prinsesse martha dødsårsak.
 • Sinemet levodopa.
 • Kalorier slush.
 • Sky marshall gehalt.
 • Mitsubishi outlander 2008 test.
 • Wib emploi dieppe horaire.
 • Lifjell snø.
 • Tatort mitgehangen.
 • Camping norge 5 stjerner.
 • Wesco single master 9 l.
 • Male paneltak.
 • Grip teksten vg3 modernismen.
 • Er det gluten i nonstop.
 • Vestavinder definisjon.
 • Urologer i tromsø.
 • Kalives strand.
 • Sitashytta.
 • Staffordshire bull terrier nkk.
 • Tall på latvisk.
 • Uni bielefeld fachschaft lehramt.
 • Hvor vokser peanøtter.
 • Eleaf istick pico.
 • Fighters 2 ddl.
 • Mexiko urlaub gefährlich 2018.
 • Jade jotun soverom.
 • East germany.
 • Elias abbas melodifestivalen.
 • Olivenreiser skien.
 • Osrs steel dragon drop.
 • Nytt treningssenter lillestrøm.
 • Single party berlin heute.
 • Bok de korverweg 1 rotterdam.
 • How tall is jacksepticeye.
 • Isola raftepapp.
 • Psykisk helsehjelp oslo.
 • Black puma.
 • Grundig dtr 8740 mhp.
 • Slalombakker i sverige.