Home

Standard for næringsgruppering

Standard for næringsgruppering (forkortet SN) er en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.. Standarden er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Standard for næringsgruppering (SN2007) blir tatt i bruk i Statistisk sentralbyrås årsstatistikker for 2008, og i korttidsstatistikkene fra 2009 med samtidig publisering av tilbakegående statistikk fra og med 2007. Nasjonalregnskapsstatistikken vil innføre ny næringsgruppering f.o.m

Standard for næringsgruppering (SN) er en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i.. Standard for næringsgruppering Norges offisielle statistik. 4. Preface. The Standard Industrial Classification (51C94) is mainly designed for use in. Norway's official statistics. Its primary objective is to provide rules and. guidelines for industrial classification and unique definitions of the statistical. units used. This will make the standard industrial classification a unifor Standard for næringsgruppering (SN) ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) kom ut i revidert utgave i 1990. Innenfor EF ble det imidlertid bestemt at alle medlemslandene skulle ta i bruk NACE Rev.1

Standard for næringsgruppering - Wikipedi

 1. Standard for næringsgruppering (SN) var et klassifiseringssystem som brukes i USA mellom 1937 og 1997 for å samle inn statistisk informasjon om virksomheten. Den ble erstattet av den nordamerikanske Industry Classification System (NAICS), men noen organisasjoner fortsetter å bruke SIC koder
 2. Hver Standard for næringsgruppering har fire sifre. De to første sifrene bredt representerer de store industrielle kategorien, mens de andre to opprette en subtype. 0800, for eksempel, er skogbruk, og noen grener innen skogindustrien kan identifiseres med forskjellige tosifrede koder for å erstatte 00
 3. Datasettet Standard for næringsgruppering (SN2007) er offentlig tilgjengelig for nedlasting fra Statistisk sentralbyrå. Problemet er at filen må hentes ned i en 2 trinns prosedyre hvor det genereres en midlertidig CSV-fil
 4. Næringskodene skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB), og fastsettes etter Standard for næringsgruppering. Fra 2008 er gjeldende standard betegnet SN2007 og bygger på EUs næringsstandard Nace Rev. 2. Standarden er i første rekke en statistisk standard

Standard for næringsgruppering (forkortet SN) er en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. 8 relasjoner Standard for næringsgruppering (statistikk) Tittel Kommisjonsforordning (EF) nr. 973/2007 av 20. august om endring av enkelte forordninger om bestemte statistiske områder for å innføre en standard for næringsgruppering, NACE revisjon Iorges offisielle statistikk Standard for næringsgruppering. Innhold ekstdel 7. I. Innledning 7.1 Bakgrunn 7.2 Internasjonale næringsstandarder 7.3 EU/E0S forordninger 7. A Tidligere revisjoner 7.5 Framtidige revisjoner av SN94 7.6 Bruk av SN94 7!. Definisjoner og kriterier for næringsgruppering 8!.1 Definisjon av aktivitet Reglene innebærer at det skal svares finansskatt for arbeidsgivere som utøver aktiviteter som omfattes av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» (kode 64-66) i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering. SSBs standard for næringsgruppering. Næringshovedområde K omfatter bl.a. Standard for næringsgruppering er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og brukes til sammenlikning og analysering av opplysninger over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner. Vi ber deg oppgi NACE koden støtten er mottatt for

Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen rådsforordning, og beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. SN2007 er en hierarkisk 5-sifret standard som danner grunnlag for koding av enheter i SSBs Bedrifts- og foretaksregister og i Enhetsregisteret i Brønnøysund-registrene etter viktigste aktivitet Statistiske standarder, nødvendige hjelpemidler ved statistisk beskrivelse av en populasjon. En statistisk standard kan være en nomenklatur (fortegnelse) eller komme i stedet for en nomenklatur på områder der en slik ikke finnes, og den inneholder en klassifikasjon av bestemte enheter. De viktigste statistiske standarder i norsk statistikk er: Standard for næringsgruppering, som primært. Næringskode (5-siffer) er en standard for næringsgruppering med hensikt statistiske formål. Eksempel: 88911 Barnehager Næringskode tildeles av Statistisk sentralbyrå (delegert til Enhetsregisteret ved nyregistreringer) Mer om næringskoder: www.ssb.n Hver Standard for næringsgruppering har fire sifre. De to første sifrene grovt representerer store industrielle kategori, mens de andre to skaper en subtype. 0800, for eksempel, er skogbruk, og noen grener innenfor skogbruket kan identifiseres med ulike to tallkoder for å erstatte den 00 Noen eksempler på SIC koder inkluderer 2732 for bokpublisering, 3821 for laboratorieapparat, og 7800. Industrielt kraftforbruk som ikke er unntatt elsertifikatplikten som følge av fritak fra elavgift, kan søke om unntak dersom virksomheten faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, da dette ikke anses som beregningsrelevant

Standard for næringsgruppering - bedreInnsik

 1. Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 01.1-01.3: Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering: 01.4: Husdyrhold: 01.5: Kombinert husdyrhold og planteproduksjon: 01.6: Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting: 01.7: Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet.
 2. SSB deler inn virksomheten i kommuner og fylkeskommuner i næringer i henhold til Standard for næringsgruppering (se link lengre ned). Den nye sykefraværsstatistikken som KS publiserer, vil også være inndelt etter denne standarden. Næringsgrupperingen avviker noe fra sektorinndelingen som ble brukt i KS' sykefraværsstatistikk
 3. I forbindelse med elsertifikatplikten kan aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, søke om unntak for industrielt kraftforbruk
 4. Se SSBs sider om standard for næringsgruppering for fullstendig liste. Noen kommuner har organisert tjenestene slik at samme personell håndterer både institusjon- og hjemmetjenester. I slike tilfeller er det åpnet opp for at samme enhet kan ha flere næringskoder, dvs. at hver ansatt jobber med flere næringer/tjenestetyper gjennom en normaluke
 5. Folkemengde 16 år og over, etter næring og kjønn (etter Standard for næringsgruppering på 2-siffer nivå) Utdanning: Folkemengde etter utdanning, alder og kjønn. Statsborgerskap: Antall utenlandske statsborgere fra Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og andre land; Familier og hushold: Familier i alt Enslige og ektepar, med og uten bar

Standard for næringsgruppering - SSB - Yump

Redusert avgift på elektrisk kraft gjelder for forbruk innenfor gitte næringshovedområder i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007), jf. forskrift om særavgifter kapittel 3-12. Ved nyregistrering eller endring av næringskoden når et foretak melder ny virksomhet/bransje, gjøres registreringen av Enhetsregisteret 5N2002 (standard for næringsgruppering) til 5N2007, samt endring av produktkatalogen. I tillegg ble kildegrunnlaget og beregningsopplegget i nasjonalregnskapet gjennomgått. Alle løpende årlige og kvartalsvise tall fra nasjonalregnskapet er beregnet etter den nye næringsstandarden. Det er også publisert reviderte tall tilbake til 1970 Næringskodane skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB), og blir fastsett etter Standard for næringsgruppering. Frå 2008 er gjeldande standard kalt SN2007 og bygger på EU sin næringsstandard Nace Rev. 2. Dette er i første rekke ein statistisk standard

Godstransport på vei, prisindeks - SSB

Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Layout: Select language of the data: Detail: A JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell. Statistisk sentralbyrå benytter Standard for næringsgruppering (SN2007), som har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer. Alle virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge er registrert etter denne standarden. Bransje er ikke et formelt navn på noen av nivåene 9.4 Standard for næringsgruppering..... 227 9.5 Aktivitetsliste.. 228 Endringslogg..... 230. Føringsinstruks for matrikkelen Versjon 3.18 1 1 INNLEDNING 1.1 Generell oppbygging av instruksen . 3 Kartverket , ), 3 og . Føringsinstruks for matrikkelen Versjon 3.18 1 3 - matrikkelen..

Standard for næringsgruppering (SN

Hva er standard for næringsgruppering? - notmywar

Informasjon om næringskoder er basert på Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) . Enheter som for eksempel er under konkursbehandling, tvangsoppløsning eller tvangsavvikling inngår i datasettet. Det er først ved sletting av enheter at disse utelates standard for naeringsgruppering. Både fordi naeringskoden kan vaere basert på opplysninger . som er foreldet og fordi det av forskjellige årsaker er oppstått feil mht. klassifiseringen, kan . det vaere avvik mellom klassifiseringen og fakti sk virksomhet. Alle virksomheter som er registrert i en naeringsundergruppe som gir rett til redusert. Ny standard for næringsgruppering, NACE Rev.2 ble vedtatt som ny rådsforordning 20. desember iEU samt at SSB har vedtatt det nasjonale nivået i standarden. Alle relevante enheter omkodes i løpet av 2007 i regi av SSB og det lagt opp til at omkodingsarbeidet også skal inkludere en kvalitetsgjennomgang av enhetenes næringsplassering Foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) **** GARANTIORDNING FOR LÅN. Garantiordningen for lån innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån som gis på grunn av akutt likviditetsmangel Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Layout: Select language of the data: Detail: C INDUSTRI 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted.

I henhold til forskiften er det listet opp flere unntak, blant annet «foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)». - Hva må til for at et selskap som driver innen forskjellige næringer kan få støtte? - Foretaket må oppfylle alle vilkår i lov og forskrift Statistisk sentralbyrå kategoriserer bransjer med hjelp av Standard for næringsgruppering. I denne standarden er ikke bransje noe formelt navn på noen av nivåene i kategorihierarkiet (de har tre nivåer kalt næringsgrupper) så i statistisk forstand er begrepene bransje og næring er synonyme Dagens standard for næringsgruppering er delvis et resultat av behovet for å klassifisere et næringsliv først og fremst operativt innenfor industrisektoren. Sekundærnæringene er svært detaljert inndelt, mens en for tjenestesektoren tidli-gere, og da standarden ble laget, ikke har ment å ha samme behov for detaljert oversikt Finansskatten gjelder i utgangspunktet alle arbeidsgivere som utøver aktiviteter som omfattes av næringshovedområde K - Finansiering- og forsikringsvirksomhet - i SSBs Standard for Næringsgruppering (SN2007)

Næringskodene refererer til standard for næringsgruppering (SN2002) som blant annet benyttes av SSB. Innenfor noen av hovedgruppene er det foretatt en mer detaljert analyse av undergrupper. 05.02 Settefiskeanlegg 15.10 Kjøtt og kjøttvarer 15.20 Fisk og fiskevare Departementet har knyttet avgrensningen av de skattepliktige opp mot Statistisk Sentralbyrås «Standard for næringsgruppering SN2007, næringsområde K». «70 % - regelen» Et viktig unntak fra plikten til å svare finansskatt gjelder for foretak der minst 70 % av aktiviteten er merverdiavgiftspliktig

Meld

Hva er Standard for næringsgruppering? - Evisdo

Dersom den delen av virksomheten som kommer inn under næringene som må betale avgift etter høy sats er så liten at den ikke kvalifiserer for eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret (dvs. har 5 eller færre ansatte), kan hele virksomheten fortsatt beregne arbeidsgiveravgift etter differensierte satser, dersom den aktuelle virksomheten har egen næringskode i Standard for næringsgruppering Se oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering. Fondet har i 2019 registrert nærmere 67 866 virksomheter som omfattes av ordningen. Hvordan avgiften beregnes Det er A-ordningen som er rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktiget. A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og hensikten er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig, med samkjøring av nødvendige opplysninger i en og samme rapportering Virkeområdet for finansskatten går imidlertid lenger enn merverdiavgiftsfritaket. Det skal svares finansskatt for arbeidsgivere som utøver aktiviteter som omfattes av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» (kode 64-66) i SSBs standard for næringsgruppering. I næringsområde K finner vi også «holdingselskaper»

Næringsgruppering - bedreInnsik

 1. Vi benytter standard for næringsgruppering og det tidligere arbeidet til Ideas2Evidence som utgangspunkt. Ved å tenke systematisk gjennom hvordan virksomhetene skaper verdi for sine kunder etableres en verdibasert definisjon av næringsklyngene som tar høyde for verdikjeder som går på tvers av standard for næringsgruppering (NACE)
 2. Næringskode etter Standard for næringsgruppering. Klassifiserer virksomheten: SEKTOR: Institusjonell sektorkode til juridisk enhet (skoleeier) STATUSKODE: Kode som viser om enheten er aktiv i skoleregisteret eller ikke: REG_TYPE: Hjelpevariabel som viser om en enhet tilhører et en- eller flerbedriftsforetak
 3. g av fettavskille
 4. Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 38 600 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 700 kroner, eller 1,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før
 5. Norsk standard for næringsgruppering endres imidlertid fra tid til annen. Nye, reviderte standarder for næringsgruppering etableres gjerne for å ta hensyn til at nye næringer oppstår og fordi strukturen, eller den relative betydning av næringene, endres over tid. Statistisk sentralbyrå kategoriserer bedrifter i henhold til Norsk standard for
 6. Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet

8 relasjoner: Brønnøysundregistrene, Næring, Næringsliv, Primærnæring, Sekundærnæring, Standard for næringsgruppering, Statistisk sentralbyrå, Tertiærnæring. Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene, formelt Registerenheten i Brønnøysund, er en statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger Finansdepartementets bakgrunnsnotat - april 2007 Sammendrag av innhold Formålet med forordningen er å revidere den statistiske standard for klassifisering av økonomiske aktiviteter (NACE Rev. 1). Forordningen tar høyde for den økonomiske utviklingen i de seneste 15 årene og den gjennomgripende revisjon av blant annet andre internasjonale næringsstandarder som pågår parallelt den nyeste versjonen av Standard for næringsgruppering tatt i bruk (NACE, SN 2007). Som følge av nye kodeverk ble statistikken kodet om helt tilbake til 1986. Denne rapporten gir en oppsummering av DSBs statistikk på området branner i næring fra 1986 til 2009 etter det nye kodeverket, gjeldende i dagens rapporteringsskjemaer

Enhetsregisteret - bedreInnsikt

Næringskoder Brønnøysundregistren

Finansskatten foreslås å i utgangspunktet omfatte alle foretak med ansatte som driver aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet, som definert i SSBs standard for næringsgruppering, næringshovedområde K. Det foreslås unntak fra skatteplikten for a) foretak med mindre enn 30 prosent finansiell aktivitet, o Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard--Standard for næringsgruppering - Wikipedia.Standard for næringsgruppering (forkortet SN) er en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i--Blanketter - Standard Norge.Navn Beskrivelse; Byggblankett 3404:2009. Finansskatt skal svares av foretak med ansatte som utfører finansielle aktiviteter, dvs. aktiviteter som er omfattet av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering Næring for hovedarbeidsforhold iht standard for næringsgruppering ISIC rev.3 - 1.gang med i panelet; Næring for biarbeidsforhold iht standard for næringsgruppering ISIC rev.3 - 1.gang med i panelet; Yrkeskode for hovedarbeidsforhold, standard for yrkesklassifisering ISCO-88 - 1.gang med i panele

Standard for næringsgruppering - Unionpedi

Finansskatten gjelder for virksomheter som utfører finansielle aktiviteter, det vil si aktiviteter omfattet av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering. Dette gjelder virksomheter med aktiviteter som faller inn under reglene Næringskode, standard for næringsgruppering (SN2007) Har virksomheten fettavskiller i dag? Author: Daria Maria Bura Created Date: 04/30/2014 04:21:00 Last modified by: Daria Maria Bura Company

Standard for næringsgruppering (statistikk) europalo

kommunikasjon mellom ny og tidligere regnskapsfører Standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) punkt 2.2. Personvern for dummies - hvordan gå frem. slik norm. Regnskap Norge vil, gjennom bransjestandardutvalget, ta initiativet til at en slik norm utarbeides. MVA - utleie av fritidseiendom og avgiftsplik http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Statistikk/NOU-Grunnlagetforinntektsoppgjrene2013.pd ÅRSRAPPORT FOR FETTHOLDIG AVLØPSVANN. Årsrapporten skal vedlegges:. Utfylte skjemaer for tømming og kontroll. Kvitteringer som viser hvor utskilte masser er levert. Dokumentasjon på returordning for frityrfet Standard for næringsgruppering (NACE) Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon E-post Hjemmeside Org. nr. Kontaktperson Nødtelefon Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper Sammensetning på merkeetiketten F1 Flytstøp - Versjon 6 Side. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 01.1-01.3 Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering 01.4 Husdyrhold 01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter.

Den standard for næringsgruppering, ofte referert til som NACE (for det franske ordet n omenclature statistique des en ctivités Economiques dans la C ommunauté e uropéenne), er industristandarden klassifiseringssystemet som brukes i EU. Den nåværende versjonen er revisjon 2 og ble etablert ved forordning (EF) nr. 1893/2006. Det er den europeiske implementeringen av FN-klassifiseringen. Standard for næringsgruppering (SN2007) definerer foretak som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. Eksempler på slike juridiske enheter er aksjeselskap,. Ansatte innen utleievirksomhet drar snittet solid opp, med en vekst i lønna på nærmere 6 prosent fra i fjor. Ketil Holm Larsen i SSB kan ikke oppgi detaljer om bedrifter og personer i utvalget, men viser oss til Standard for næringsgruppering, for å få innblikk i hvem det er som går av med dobbelt så høy lønnsvekst som snittet Bransjer Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer. Her får du oversikt over alle bransjegruppene sortert etter Standard næringsgruppering (SN 2007), samt bransjer sortert etter kriteriesettnummer: Bransjegrupper BRANSJEGRUPPE BRANSJE Annen tjen

Arbeidstilsynet bekreftet at det er SSBs standard for næringsgruppering som gjelder. Arbeidstilsynet kan dispensere fra kravet, jf. § 2. Svaret fra U.dir. bekrefter at folkehøgskolene må knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste fra 1. januar 2010 Sentralbyrås Standard for næringsgruppering av 1994, herunder fondsforvaltningsvirksomhet. Den samme henvisningen er ikke videreført i den nye representasjonsforskriften, men det er ingenting i forarbeidene som indikerer at det har vært departementets hensikt å gjøre noen realitetsendring i denne bestemmelsen Grunnlaget for statistikk knytt til detaljhandel er gitt i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007), som bygger på EU sin standard (NACE Rev.2). Her er det næringshovudområde G gruppe 45 og 47 som er aktuell for statistikk om detaljhandel i handelsanalyse . Oversikt over standard for næringsgruppering § 23-2a, foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5, foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007), flyselskap med norsk driftstillatelse, foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for.

standard-for-naeringsgruppering-ssb - yumpu

Standard Industrial Classification (SIC) System Search. STATISTICS & DATA | SIC MANUAL. This page allows the user to search the 1987 version SIC manual by keyword, to access descriptive information for a specified 2,3,4-digit SIC, and to examine the manual structure Standard for . Næringsgruppering, Nivå 2. Alle foretak i Oslo . i 2017. Foretak. f.eks. Åpent bakeri. Variabel. Presisert variabel. Variabelforekomst. Næring: er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhøre

Standard for næringsgruppering (NACE) Hey'di Betongplan - Versjon 17 Side 1 av 15 Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.03.2018. 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende bruker 1.4. Nødtelefonnummer AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJO Statistisk Sentralbyrås « Standard for næringsgruppering » 1994, posisjon 11.200, når den drives med slike innretninger. Begrepet omfatter ikke transport av personer og gods i utenriks fart, jf Statistisk Sentralbyrås « Standard for næringsgruppering » 1994, posisjon 61.101 og 61.102. 5. Selskaper som driver bank- og.

Ny standard for næringsgruppering Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny norsk Standard for næringsgruppering (SN2007). Generell informasjon om overgangen til ny standard finnes her I figurene nedenfor er imidlertid tallene kategorisert etter norsk Standard for næringsgruppering (SN94 og SN02), som SSB tok i bruk tidlig i 1990-årene. SSB har med utgangspunkt i Standarden for næringsgruppering satt opp sammenhengende tallrekker fra 1972 til 2002 Standard for næringsgruppering (NACE) Industrielt bruk Profesjonelt bruk Forbrukerbruk Firmanavn Besøksadresse Postnr. Poststed Hey'di Rett i sprekken komp. C (sparkelpulver) - Versjon 2 Side 1 av 9 Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 23.10.2019. 1.4 3 Se Standard for næringsgruppering SN2007 og SN2002. Standardene finnes på SSB sine hjemmesider. 4 Reglene om innleie av arbeidskraft ble liberalisert i 2000. Fra en situasjon hvor innleie i utgangspunktet var forbudt (utleie av personell til kontoryrker var unntatt fra dette forbundet), ble det da adgang til Velkommen til API-dokumentasjonen for Åpne data - Enhetsregisteret. Her finner du en teknisk beskrivelse av alle REST-tjenestene i APIet, samt eksempler på både HTTP forespørsler og svar (Merk at enhetene som avgis i dokumentasjonen ikke er reelle)

Hvem omfattes av finansskatten

 1. C 182 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 ISB
 2. Norway Standard for næringsgruppering (SN2007) Oman International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 (ISIC4) Palau International Standard Industrial Classification Rev.4 (ISIC Rev.4) Palestine Palestinian Industrial Classification of economic activities (PIC
 3. NACE rev.2: Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) er basert på EUs tilsvarende standard. Denne standarden brukes hovedsakelig i offisiell norsk statistikk, med et hovedformål om å gi regler og retningslinjer for næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter
 4. Nasjonalregnskapet bygger på norsk standard for næringsgruppering (SN2007), som igjen bygger på EU's tilsvarende standard (NACE). NACE rev 2 kom i 2007. Med BA-næringen mener vi i dette kapittelet næringshovedområde F i SN2007; Bygge- og anleggsvirksomhet
 5. ner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg
 6. avgrenset etter standard for næringsgruppering, hvor Nace=41 Oppføring av byg-ninger og Nace=43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet utgjør næringen. An-leggsbransjen eller Nace= 42 Anleggsvirksomhet er ikke med i grunnlaget. Det er som nevnt foran ikke mulig å skille mellom organiserte virksomheter, for eksempel med
 7. Datasett inneholder organisasjonsnummer som kan kobles med andre datasett på data.norge.no som enhetsregister, sektorbeskrivelse, næringsgruppering for ytterligere opplysninger om virksomhet. NAV benytter den norske versjonen STYRK av den internasjonale standarden for yrkesklassifisering (ISCO) for stilingsregistrering
PropNOU 2018: 8 - regjeringenFinansskatt fra og med 2017

Heimehjelp høyrer til dei sosiale omsutstenester i Noreg, og skil seg frå heimesjukepleie som tilhøyrer helsetenester.. Type teneste. Heimehjelp er hjelp til personleg stell og omsut, til dømes hjelp til å stå opp og leggja seg, personleg hygiene, toalettbesøk, til å kle av- og på seg, hjelp til å eta, reingjering, matlaging, vask og innkjøp (del av praktisk bistand) Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter tilknyttet handelsbransjen, primært registrert på næringskoder i kapittel 46 og 47 under standard for næringsgruppering (SN). Presisering er: Gjelder både detaljhandel og engroshandel ; Gjelder både handel med proff- og privatmarkede ÅRSRAPPORT FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN. Årsrapporten skal vedlegges:. Analyserapporter fra laboratorium. Utfylte skjemaer for tømming og kontroll. Informasjon. Det skal fylles ut en årsrapport pr. oljeutskilleranlegg

 • Gopro hero 6 bruksanvisning.
 • Collett d vitamin.
 • Testikkelvridning behandling.
 • Turnverein donaustauf.
 • Hva er den uoffisielle kulderekorden i norge.
 • Iste fersken.
 • Fein sagblad.
 • Kreatin virkning.
 • Poison taxin randonneur.
 • Media markt gdansk.
 • Stall bergan hester til salgs.
 • Display none 読み上げ.
 • Skogrand søstre.
 • St martin gestaltungsideen.
 • Boardinghaus zolling.
 • Frivillig arbeid i afrika gratis.
 • Bryllupssanger i kirken.
 • Murerbalje firkantet 90 liter.
 • Link mobility aksje.
 • King of norway.
 • Kullt anmeldelse.
 • Modalverben pdf.
 • Blik work.
 • Garmin virb software.
 • Ihk abschlussprüfung 2018 industriekaufmann.
 • Peru demografi.
 • Myrsnipa bergen.
 • Star wars rekkefølge 2017.
 • Tort og svie erstatning.
 • Scheithauer immobilien.
 • Mangosalat laks.
 • Voksne brudepiker oppgaver.
 • Reaktiv hypoglykemi behandling.
 • Willkommen bei mario barth ganze folgen.
 • Günstige fähre nach norwegen.
 • Turistkart trondheim.
 • Nytt treningssenter lillestrøm.
 • Kompress som inte fastnar såret.
 • Marsipankake fredrikstad.
 • Glassmester nordstrand.
 • Aerius alkohol.