Home

Fiskeridirektoratets kartløsning

Så godt som alle Fiskeridirektoratets ansvarsområder har informasjon som kan stedfestes. Utforsk alle mulighetene i Fiskeridirektoratets nye kartløsning. Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.45 Sommertid 15. mai - 14. september: kl. 08.00 - 15.00. Sentralbord: 55 23 80 00 Havbruk til havs - Fiskeridirektoratet Rømminger i Fiskeridirektoratets kartløsning Nå finner du innmeldte rømminger fra fiskeoppdrett i Fiskeridirektoratets kartløsning. Enhver innehaver av akvakulturtillatelse er pliktig å melde fra ved mistanke om eller faktisk rømming av fisk, både fra eget og andres anlegg i henhold til forskrift om drift av akvakulturanlegg § 38 Opplysningene i Fiskeridirektoratets kartløsning er basert på de samme data og blir synlig neste dag. Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes når anlegget er tømt for fisk og Mattilsynet har vurdert at anlegget heller ikke lenger utgjør en smittefare for båttrafikk i nærområdet

Yggdrasil - Fiskeri - Fiskeridirektoratet

Kartleggingen er landsdekkende og gjennomføres fylkesvis. Ferdige kart publiseres i Fiskeridirektoratets kartløsning og i Miljødirektoratets Naturbase. Naturtyper som kartlegges: Større tareskogsforekomster; Israndavsetninger; Bløtbunnsområder i strandsonen; Ålegressenger og andre undervannsenger; Skjellsandforekomste Tilskot til fiskeriforsking i 2021 11.10.2020. Søknad om tilskot til fiskeriforsking for 2021 må vere sendt Fiskeridirektoratet innan 10. november 2020

På Fiskeridirektoratets kartløsning finner du også sjøkart, landkart, satellittbilder og ortofoto for hele landet som kan vises sammen med temadata fra Fiskeridirektoratet og andre offentlige etater med ansvar i kyst- og havområder Kartløsning Havbruk til havs oktober 2019 var det lenket til Fiskeridirektoratets kartløsning som viste 12 foreløpige undersøkelsesområder. Det ble gitt anledning til å komme med muntlige innspill på møtet, og skriftlig innspill i etterkant Kystinfo - Forsid

Med Fiskeridirektoratets kartløsning kan du nå lage egne kart som viser utvalgte temadata, for eksempel plassering av oppdrettslokaliteter. På Fiskeridirektoratet sine hjemmesider fins sjøkart, landkart, satellittbilder og ortofoto for hele landet som kan vises sammen med temadata fra Fiskeridirektoratet og andre offentlige etater med ansvar i kyst- og havområder I Fiskeridirektoratets nye kartløsning, Yggdrasil, finner du data fra Fiskeridirektoratet og andre etater som du kan bruke i mange sammenhenger. Miljødirektoratet. Kart- og databasene til Miljødirektoratet gir direkte tilgang til en stor mengde informasjon om norsk natur og miljø Fiskeridirektoratets kartløsning: Kart med informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer. Barentzwatch - Fiskinfo : Fiskinfo samler nyttig informasjon for fiske, noe informasjon er kun for registrerte fiskebåter, men det meste er tilgjengelig for alle

Ny brukervennlig kartløsning - Fiskeridirektoratet

I det nasjonale programmet for kartlegging av marint biologisk mangfold er nå flere data med gytefelt for torsk ferdigstilt og publisert i Fiskeridirektoratets kartløsning. Kartlegging av gyteområder skjer gjennom en kombinasjon av intervjuundersøkelser og verifisering i felt gjennom blant annet eggtellinger og undersøkelser av kjønnsmodning av fisk fanget i aktuelle områder Dette innebærer at når lokaliteter tegnes /visualiseres i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil så hentes alle koordinater fra Akvakulturregisteret. Det er det koordinatfestede midtpunktet for lokaliteten og kommunen hvor lokalitetens midtpunkt befinner seg som blir bestemmende for i hvilken kommune lokaliteten registreres som hjemmehørende Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil har etter hvert fått en rekke nyttige funksjoner og reguleringer i kart er foreløpig siste tjeneste i kartverktøyet. Fra før finnes en rekke ulike funksjoner inndelt i akvakultur, fiskeridata og arealplaner i sjø. Kartside for midlertidige stengte fiskefelt Ny kartportal for Fiskeridirektoratet fra Geodata. Så godt som alle Fiskeridirektoratets ansvarsområder har informasjon som kan stedfestes. En ny kartløsning fra Geodata er dermed et viktig ledd i digitaliseringsarbeidet i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet tilbyr abonnementstjenester, der du kan bli varslet via SMS og/eller e-post om Fiskeridirektoratets kartløsning. Du kan velge å få informasjon om nedetid og endringer i kartløsningen, og/eller våre WMS/WFS-tjenester

Havbruk til havs - Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har utviklet en kartløsning der kjente og kartfestede miljøverdier og arealbruksinteresser samt sjødata og annen informasjon er lagt inn. Kartløsningen er brukt som verktøy for å identifisere områder. Kartløsningen er en del av leveransen og er offentlig tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartløsning I det nasjonale programmet for kartlegging av marint biologisk mangfold er nå flere data med gytefelt for torsk ferdigstilt og publisert i Fiskeridirektoratets kartløsning

Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil har etter hvert fått en rekke nyttige funksjoner og reguleringer i kart er foreløpig siste tjeneste i kartverktøyet. Fra før finnes en rekke ulike funksjoner inndelt i akvakultur, fiskeridata og arealplaner i sjø. Kartside for midlertidig stengte felt. Tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for. Cristian K:Det har seg vel slik at i et akvarium er det for lyst, på 150-300m er der vel en tanke mørkere. men et spørmål: hva er kartene dine merket med og hvor setter du teinene, jeg hørte mud, andre sier clay, på fiskeridirektoratets kartløsning finnes plenty av begge typer ute i havet her og inne i fjordene,hva er din erfaring På Fiskeridirektoratets kartløsning kan du finne både tidligere og nåværende akvakultur-lokaliteter.Yggdrasil, Fiskeridirektoratets kartløsning

Fiskeridirektoratets kartløsning har mer informasjon om de 11 områdene som er identifisert, og andre områder hvor det har kommet innspill. Foto: Fiskeridirektoratet Kartløsning «Havbruk til havs Fiskeridirektoratet får ny kartløsning 26. mai! Denne løsningen vil bare fungere i et kortere tidsrom og ikke bli vedlikeholdt etter lansering. Lenke til ny kartløsning vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider 26.mai Ny kartløsning på plass Publisert: 04.01.2017 21:41:29 // av Roar Bjånesøy Yggdrasil, Fiskeridirektoratets nye kartløsning, er nå lansert. Løsningen er både raskere og mer brukervennlig enn den gamle, melder direktorate. Den nye løsningen har også flere muligheter enn den gamle

Rømminger i Fiskeridirektoratets kartløsning

Smart kartløsning hos direktoratet. Dato: 14/04/2011. for kartlegging av marint biologisk mangfold er nå flere data med gytefelt for torsk ferdigstilt og publisert i Fiskeridirektoratets kartløsning I Fiskeridirektoratets nye kartløsning, Yggdrasil, finner du data fra Fiskeridirektoratet og andre etater som du kan bruke i mange sammenhenger. Miljødirektoratet. Kart- og databasene til Miljødirektoratet gir direkte tilgang til en stor mengde informasjon om norsk natur og miljø Fiskeridirektoratets kartløsning Informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer. Skrednett Ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon. Kilden Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrif Fjordfiskenemnda vil forsøke nytt regime Fiskeridirektoratets kartløsning Fiskeridirektoratet Kartkatalogen Mistenker rømming i Hordaland, vet ikke hvor laksen kommer fra Mistenker rømming i Hordaland Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook. Posted by Christina Wilhelm Labels: 2019. Newer Post Older Post Home. Pages Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. En avgift på grunnlag av areal kan ta utgangspunkt i arealbeslaget i kvadratkilometer for den enkelte lokalitet. Ved en beregning av arealbeslag må man imidlertid ta stilling til hvor omfattende område man ønsker å gjøre avgiftspliktig

Video: Fiskesykdom i Fiskeridirektoratets kartløsning

og Fiskeridirektoratets kartløsning Forringelse av gytehabitatet er en generell trussel og aktiv forvaltning er en mulighet. Naturtyper - Oppveksthabitater Tareskog og ålegress kartlegges i Naturtypekartlegginen kamera, vannkikkert, ekkolodd. Naturtyper - Oppveksthabitate Fiskeridirektoratets kartløsning EGENSKAPSLISTE (VALGFRITT) LENKER. Title: Produktark Akvakulturlokaliteter Author: Birgitte Arstein/Susanne Balzer Subject: akvakultur Keywords: akvakultur Created Date

Lokaliteters kommunetilhørighet - utbetaling

Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene - kyst

4.Fiskeridirektoratets kartløsning (https://kart.fiskeridir.no/plan) 5.Retningslinjer for regionenes planarbeid 6.Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet 7.Retningslinjer for medvirkning ved tildeling av akvakulturtillatelser Vedlegg Viser sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge

Fiskeridirektoratets kartløsning. Fiskarlaget uttalerer: «Det må også være slik at der det har vært gytefelt, rekefelt, låse- og kasteplasser og så bli tt etablert oppdrettsanlegg så må de ligge unde under behandling for utlegging i vår kartløsning på internett. De andre kommunene har data av ulik alder, fra 2002 til 2010. Fiskeridirektoratets arbeidet med oppdatering av kystnære fiskeridata foregår kontinuerlig. De kommunene som er involvert i «Kystsoneplan for Namdal» er prioriterte områder i dette arbeidet Dette dokumentet tar for seg hvordan du kan benytte Fiskeridirektoratets kartløsning, Yggdrasil. Brukerveiledningen er fokusert på å beskrive den generelle funksjonaliteten, og tar ikke for seg konkrete eksempler på bruk. Yggdrasil er bygget opp med flere spissede kartløsninger eller brukergrensesnitt Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. 1.2 Utstyr Prøveinnsamling Prøvene ble tatt ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet ble skylt over en 1mm sikt. Internnummer på utstyr brukt i felt er lagret hos Aqua Kompetanse AS. Elektrokjemiske målinger pH (syre.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets kartløsning er det registrert flere kystnære gyteområder i planområdet, i hovedsak for torsk. Kysttorskens gyteperiode kan strekke seg fra tidlig vår (mars/april) til langt ut mot sommeren (juni). Fiskeridirektoratets satellittsporing av fiskefartøy som er >15 meter, og som holder en fart på 1- 5 knop Foto: Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. Tilstrekkelig kunnskap fra de beste fagmiljøene. Norges Kystfiskarlag kan selvsagt ikke akseptere at det det legges opp til ytterligere konsekvensutredninger i et allerede erklært sårbart havområde hvor det foreligger mer enn nok kunnskap fra de beste fagmiljøene Figur 2. Kartlagte naturtyper (kamskjell, skjellsand, tareskog) samt korallrev på Hitra og Frøya. Data hentet fra Fiskeridirektoratets kartløsning https://kart.fiskeridir.no/fiskeri. 4.1 - Kartlegging av gytefelt. I månedsskiftet mars-april 2019 ble det gjennomført et tokt for gytefeltkartlegging for å styrke kunnskapen om gytefelt

Eiendomsinformasjon og kart - Aure kommun

 1. kilde for opplysningene (Miljødirektoratets Naturbase, Fiskeridirektoratets kartløsning etc.). SVAR: Tiltaket kommer ikke i berøring med vassdrags- eller områdevern. Miljøtilstanden i Hansfinnvatnet er ikke definert iht. EUs vanndirektiv (vann-nett.no). Det ble gjort prøvefiske med garn i Hans finnvatnet i forbindelse med søknad o
 2. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. 1.2 Stasjonsplassering ASC definerer et område rundt anlegget hvor det er tillatt med en viss påvirkning fra oppdrettsvirksomheten. Dette området kalles AZE - Allowable Zone of Effect -, og er definert i ASC Salmon Standard V 1.3 som 3
 3. ger. Det tar imidlertid noen dager fra vi mottar en melding til den blir synlig i kartet. Dataene bygger på sist innsendte opplysninger om en lokalitet
 4. Fiskeridirektoratets kartløsning er det registrert ett kystnært gyteområdei planområdet . Området er viktig for breiflabb (gyteperiode; mars-april) og torsk (gyteperiode; februar - april). Fiskeridirektoratets satellittsporing av fiskefartøy som er >15 meter, og som holder en fart på 1- 5 knop
 5. Region Kystverket Sørøst Sentral postadresse: Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Telefon: +47 07847 Internett: E-post: www.kystverket.n

Kart og eiendomsinformasjon - Averøy kommun

Kartlegging av marine naturtyper i Miljødirektoratets naturbase og i Fiskeridirektoratets kartløsning viser at det er registrert grunne vannområder med bløtbunn i det aktuelle området, klassifisert som Lokalt viktig. Det er også registrert ålegr asenger i samme området, beskrevet som Viktig. Det er eller strukturer. I følge Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil foregår det tidvis en del fiske i området. Det er antatt at det er linefiske det dreier seg 0m. I TFO 2018 er det også foreslått 3 nye blokker nord i Norskehavet i område 6707. Dette er rett vest av Lofotodden og ikke langt fra skreiens gytefelter. Nordland Fylkes Fiskarlag. Kjente interesser framkommer av vedlagte kart fra fiskeridirektoratets kartløsning. - Oppdrettsnæring i området. Kjente lokaliteter vist på vedlagte kart fra fiskeridirektoratets kartløsning. - Kystverket ift farleder og kabler. Se sjøkart, vedlagt. - Kommunen som planmyndighet Andre interesser er vurdert å ikke være skadelidende

På Fiskeridirektoratets kartløsning for kystnære fiskeridata er grensen for de aktive fiskeområdene relativt langt unna lokaliteten (jf vedlegg hvor felt for aktive redskaper er de røde/lilla områdene). Når man i kartløsningen trykker på rekefelt kommer de (Naturbase, artsdatabankens kartlag og Fiskeridirektoratets kart). større Av naturverdier er det i Fiskeridirektoratets kartløsning registrert et gytefelt for torsk som dekker deler av Kvernesfjorden, og området rundt utslippspunktet. Gytefeltet er definert som lokalt viktig gytefelt, grunnet lav eggtetthet og lite retensjon Fiskeridirektoratets kartløsning. 5 I 2012/2013 ble det søkt om arealendring samt permanent biomasseutvidelse fra 3 120 til 460 tonn MTB. Fylkesmannen gjorde biomasseutvidelsen tidsbegrenset frem til 31.12.2016. Den aktuelle søknaden er kun sendt til Fylkesmannen til behandling side kilde for opplysningene ( Miljødirektoratets Naturbase , Fiskeridirektoratets kartløsning etc.). SVAR: Tiltaket kommer ikke i berøring med vassdr ags- eller områdevern. Miljøtilstanden i Hansfinnvatnet er ikke definert ih t. EUs vanndirektiv (vann-nett.no). Det ble gjort prøvefiske med garn i Hans finnvatnet i forbindelse med søknad o

Midlertidig stengte felt i kart. Fiskerne har lenge etterlyst kartfestet informasjon om midlertidig stengte felt. Denne tjenesten er nå tilgjengelig på egen kartside og som et tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for fisker, sammen med andre fiskerireguleringer, skriver Fiskeridirektoratet.. Kartet viser alle midlertidige stengte felt som for eksempel stengte rekefelt Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning . 1.2 Utstyr Prøveinnsamling Prøvene ble tatt ved bruk av en 250 cm 2 Van Veen grabb, og sedimentet ble skylt over en 1mm sikt. Internnummer på utstyr brukt i felt er lagret hos Aqua Kompetanse AS. Elektrokjemiske målinger pH (syre. Fiskeridirektoratets kartløsning. er det registrert flere kystnære gyteområder i pl anområdet, i hovedsak for torsk (gyteperiode; januar-mai). Fiskeridirektoratets satellittsporing av fiskefar tøy som er >15 meter, og som holder en fart på 1- 5 knop, gir et godt estimat på kommersielt fiske i området Med Fiskeridirektoratets kartløsning kan du nå lage egne kart som viser utvalgte temadata, for eksempel plassering av oppdrettslokaliteter. I Norge drives det først og fremst kommersiell oppdrett på atlanterhavslaks og . Modellen er en prøveordning for . Les.

Figur 1. Plassering av lokalitet Digermulen (flytende deler i skravert, grønt felt). Kart hentet fra Fiskeridirektoratets kartløsning. Lokaliteten Kvalvika til høyre i bildet. I 2012/2013 ble det søkt om arealendring samt permanent biomasseutvidelse fra 3 120 til 5 460 tonn MTB. Fylkesmannen gjorde biomasseutvidelsen tidsbegrenset frem ti Fiskeridirektoratets kartløsning) og gytefelt som er verifiserte av Havforskningsinstituttets (tema «Gytefelt torsk MB» i kartløsning). I Veileder for tømming av badebehandlingvann fra brønnbåt henvises kun til Havforskningsinstituttets sine verifiserte gytefelt. Vi forutsetter at dette også rettes opp slik a Oppgi kilde for opplysningene (Miljødirektoratets Naturbase, Fiskeridirektoratets kartløsning etc.). SVAR: Som hele resten av fjordsystemet er området registrert som gyteområde for marin fisk. nærområdet 2.3 Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten elle Selskapet Norsk Ørret har fått innvilget en ny konsesjon til oppdrett av ferskvannsørret, og vil med denne flerdoble produksjonen i Norge kilde for opplysningene ( Miljødirektoratets Naturbase , Fiskeridirektoratets kartløsning etc.). SVAR: Det er registrert to fug le arter av særlig stort forvaltningsinteresse i Reipå havn , men disse vurderes ikke å bli påvirke t av de planlagte tiltakene. Det er ellers ikke registrert naturverdier som kan være i konflikt med tiltaket

Nytt anlegg skal dekke behovet for rensefisk i sør - Kyst

Trap Link Nod Ny brukervennlig kartløsning 28.05.2020. Hvor mange oppdrettslokaliteter er det i min kommune og hvor ligger de? Og hvordan er miljøtilstanden i dem? Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format Yggdrasil - Fiskeridirektoratets kartløsning. Ankringsområder. Ankringsområder. Kystinfo - Kystverkets kartløsning. Fiskeriinteresser. Kystnære fiskeridata. Fiskeplasser - redskap. Gyteområder. Yggdrasil Informasjon fra Fiskarlag og andre lokale fiskere etc. Ferdsel/sjø transport. Farleder - hovedled og biled. Farleder.

Deler Nord-Norge i seks - Kyst og Fjord

De nye produksjonsområdene er nå lagt inn i Fiskeridirektoratets kartløsning - Yggdrasil. Det får du opp her. På forsiden n. Fiskeridirektoratets kartløsning. er det registrert flere kystnære gyteområder i pla nområdet, i hovedsak for torsk (gyteperiode; februar-mai). Fiskeridirektoratets satellittsporing av fiskefartøy som er >15 meter, og som holder en fart på 1- 5 knop, gir et godt estimat på kommersielt fiske i området En kan også bruke fiskeridirektoratets kartløsning, denne inneholder mye av den samme informasjonen og mye mer. Kartløsningen til Fiskeridirektoratet finner en her: https://kart.fiskeridir.no

 • Leinwandbilder motorsport.
 • Grinchen trailer.
 • Staffordshire bull terrier nkk.
 • Tennessee history.
 • Sky programm gestern nachmittag.
 • Bartenwetzer wochenmarkt.
 • Mcdonalds brumunddal jobb.
 • Kort hår dame 2018.
 • Betennelse etter veneflon.
 • Kähler omaggio sølv.
 • Peru demografi.
 • Orthopäde heimstetten.
 • Fine kniver.
 • Slim kamel instagram.
 • Kinderhotel seewirt wörthersee.
 • Thomas edison store norske leksikon.
 • Mailmojo erfaringer.
 • Chernobyl 2017.
 • Osmotisk virkende midler.
 • Los nettleie pris.
 • Best of jodel karlsruhe.
 • Moet audio.
 • Dolce gusto circolo automatic.
 • Windows 10 instruction manual.
 • Katteraser med blå øyne.
 • Risikovurdering mal elektro.
 • Sams in gefahr buch.
 • Dolce gusto rabattkode.
 • Leinwandbilder motorsport.
 • Chiostro di san domenico perugia.
 • Teddybears iserlohn.
 • Bild a.
 • Hvor ligger hinnøya.
 • Töpferkurs wochenende.
 • Pelargonia stiklinger høst.
 • What is beta value.
 • Mini projektor til mobil.
 • Nick cave bergen.
 • Mitsubishi outlander 2013.
 • Speedadmin karmøy.
 • How to play xbox one games on your pc.