Home

Tort og svie erstatning

Tort og svie - Advokat - Norges største på personskad

Statsadvokat i Nordland Alf-Anton Røst

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad M: teigstad@advokat.no T: 932 83 220. Oppreisning: erstatning for tort og svie. Dersom skadevolder har opptrådt sterkt klandreverdig kan du i tillegg til erstatning for øknomisk tap ha krav på oppreisning.Du vil kunne ha krav på oppreisning i voldssaker og i for eksempel trafikkskader der skadevolderen har vært grov uaktsom Billighetserstatning er den juridiske betegnelsen på en økonomisk godtgjørelse som kan gis i tilfeller der man lider tap som det ellers ikke finnes muligheter til å få erstattet direkte etter lover og regler. En annen betegnelse for billighetserstatning er erstatning for «tort og svie».En form for billighetserstatning er også ex gratia erstatning Oppreisning er erstatning for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen, og er en skjønnsmessig erstatning for den fysiske eller psykiske krenkelsen du har opplevd. Ved utmålingen av oppreisningen legger vi vekt på hva slags hendelse du har vært utsatt for, hvilke skader du har fått og praksis i lignende saker Tort og svie. Tom 26.05.2020. 1 følgere . 1 svar . I dag er det 8 mnd siden jeg knuste høyre overarm i en ulykke på jobb, har godkjent yrkesskade fra nav men lurer på når man kan søke om erstatning ? Har spurt nav men de sier det er alt for tidlig , har e en titan stang og 10 skruer i armen men ultralyd og ct viser at bruddet ikke vil gro. Oppreisning er det som tidligere ble kalt erstatning for tort og svie, og er en betaling som skadevolder kan idømmes av moralske og preventive grunner, selv om skadelidte ikke har lidt noe økonomisk tap. Oppreisning reguleres av skadeserstatningsloven § 3-5. § 3-5 erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.

Oppreisningserstatning (tort og svie) ved uberettiget

 1. Erstatning for tort og svie - oppreisningserstatning. I noen få tilfeller vil det kunne bli aktuelt å fremsette krav om erstatning for oppreisning tort og svie. Det i rettspraksis lagt til grunn at avskjeden må ha påført den ansatte en usedvanlig stor belastning for at det skal være grunnlag for å utbetale oppreisning
 2. hvor kommer denne frasen fra? jeg søker erstatning for tort og svie. hva svie er kan man jo tenke seg til, men hva faen betyr tort? i ordbøkene står det krenkelse, ubehageligheter, men jeg finner ikke noe grunnlag for at dette ordet skal kunne brukes i andre sammenhenger enn i ovennevnte uttrykk
 3. Erstatning for slikt tap kalles også erstatning for tort og svie. Denne erstatningen skal gi arbeidstakeren et slags plaster på såret for at han er usaklig oppsagt. Har arbeidsgiverens fremgangsmåte ved oppsigelsen vært sårende eller skandaliserende for arbeidstakeren taler det for slik erstatning
 4. Det bør bli lettere å gi også såkalt tort og svie-erstatning til pasienter som får skader i norske sykehus, mener Erling Breivik i Norsk Pasientskadeerstatning, NPE
 5. Oppreisning : Erstatning for tort og svie Home / Oppreisning : Erstatning for tort og svie A v advokatfullmektig Eirik Teigstad M: teigstad@advokat.no T: 932 83 220 Oppreisning er sammen med menerstatning en erstatning for ikke-økonomisk tap ved personskade
 6. Erstatningen kan bestå både av et økonomisk tap og et ikke-økonomiske tap. Den ikke-økonomiske erstatningen er en slags oppreisning, eller erstatning for tort og svie som man tidligere gjerne kalte det. Den skal med andre ord gi arbeidstaker et plaster på såret. Utmålingen av erstatningen kan deles i flere poster

Denne erstatningsposten kalles oppreisning og skal dekke den tort og svie skadelidte er blitt påført. Oppreisningskravet kommer i tillegg til øvrig erstatning (herunder ménerstatning) og forsikringsytelser, og kan fremsettes mot skadevolderen personlig (gjelder også aksjeselskaper). Oppreisning dekkes som regel ikke av forsikringer Vi dekker først og fremst ditt økonomiske tap som følge av behandlingsskaden. Du kan ikke få erstatning for tort og svie. Dersom du får medhold i kravet ditt om erstatning, har du først og fremst krav på å få dekket direkte tap eller utgifter du har fått som følge av skaden Erstatning for tort og svie kan maksimalt være skattefri for et beløp inntil 1,5 G. 4. Periodisering av lønnskompensasjonen. Sluttvederlag eller lønnskompensasjon, gis ofte som et beløp tilsvarende et visst antall måneder. For eksempel kan sluttpakken inneholde lønn i oppsigelsestid på 3 måneder, med ytterligere 6 eller 9 måneders lønn Oppreisningserstatning er en form for erstatning for tort og svie av ikke økonomisk art. Oppreisningserstatning skiller seg dermed fra de fleste andre erstatningsformer, da erstatning vanligvis fordrer et økonomisk tap. Oppreisningserstatningen utmåles skjønnsmessig som en engangssum, og vilkårene fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5

Dersom du har vært utsatt for vold eller andre krenkelser kan du ha krav på erstatning, enten fra gjerningsmannen eller staten, selv om du ikke har lidt et økonomisk tap.. Hva er oppreisning? Oppreisning er en erstatning som skadelidte kan tilkjennes for tort og svie etter å ha vært utsatt for en straffbar handling, uavhengig av om vedkomne har lidt et økonomisk tap Krav om oppreisning - erstatning for tort og svie I svært få tilfeller vil det kunne bli aktuelt å fremsette krav om erstatning for oppreisning (tort og svie). Det i rettspraksis lagt til grunn at oppsigelsen må ha påført den ansatte en usedvanlig stor belastning for at det skal være grunnlag for å utbetale oppreisning Oppreisning, eller oppreisningserstatning, er en erstatning for tort og svie. Den skadelidte kompenseres gjennom oppreisning for at ulykken har skjedd, og at dette har medført et ubehag for ham eller henne Ménerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse (tort og svie), og gir deg erstatning for skader som gjør at du ikke lenger kan leve et normalt liv slik du gjorde før skaden. Dette skiller ménerstatning fra andre erstatningstyper, som skal erstatte et konkret økonomisk tap

Erstatning for tort og svie? - Se dine rettigheter he

 1. Forholdet til naboen - erstatning for «tort og svie» I norsk rett er det et vilkår for å få tilkjent erstatning at skadelidte har lidt et økonomisk tap. Et vanskeliggjort forhold til naboen er et typisk eksempel på et ikke-økonomisk tap, som i denne sammenheng likevel kompenseres
 2. - Sørg for å holde kontakt med flyselskapet underveis til du får bagasjen din igjen, og ta vare på alle kvitteringer på innkjøp du ønsker å få erstattet. Mange føler at hele ferien er ødelagt hvis bagasjen blir forsinket og ønsker erstatning for «tort og svie», men det er ikke noe reiseforsikringen dekker, avslutter Lene
 3. delige regler
 4. Erstatning for ikke-økonomisk tap (tort og svie) er skattefri opp til 1½ G (en og halv ganger folketrygdens grunnbeløp). Over denne grensen, er også ikke-økonomisk erstatning skattepliktig. Det må kunne dokumenteres at arbeidsgiveren har gjort seg skyldig i kritikkverdig behandling av arbeidstakeren eller håndtering av oppsigelsessaken som kvalifiserer for erstatning for ikke-økonomisk.
 5. loven, og videreførte oppreisningshjemmelen i straffelovens2 ikrafttredelseslov3 § 19 annet ledd for personskader og § 21 annet ledd for nærståendes død. Det ble ikke tilsiktet noen materiell realitetsendring.4 Oppreisning skal kompensere for tort og svie, som er en form for ikke-økonomisk tap

Nemnda kan ikke fastsette erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning/tort og svie) utenfor arbeidslivet. I enkle saker kan nemnda - ved enstemmighet - fastsette erstatning for økonomisk tap. Erstatningsbeløpet er begrenset til 10 000 kroner både i og utenfor arbeidslivet Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Oppreisningserstatning er erstatning for den krenkelse man har vært utsatt for, altså erstatning for tapt livskvalitet. I gamle dager kalte man dette erstatning for «tort og svie». Dette er altså erstatning for et ikke-økonomisk tap Erstatning for ikke-økonomisk tap / tort og svie er ikke skattepliktig for beløp inntil 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. G (per 01.05.20014 utgjør grunnbeløpet 88.370,- Det skattefrie beløpet blir da 1,5 * grunnbeløpet på 88.370 = 132.555,-) Oppreisning er en erstatning for den krenkelsen man er blitt utsatt for og ofte betegnet som «tort og svie-erstatning». Dette er ikke ment å kompensere for noe økonomisk tap. Slik erstatning utformes ofte skjønnsmessig av kontoret for voldsoffererstatning

Min lillebror ble i dag lurt av sin avdelingsleder og hentet av politiet utenfor arbeidsplassen sin. Han tilbrakte deretter noen timer på glattcelle mens det ble foretatt en ulovlig, elendig utført og diskriminerende ransakelse av hans leilighet med medfølgende beslag før det ble avhør og dimiter.. Erstatning for tort og svie Dersom arbeidsgiver går til oppsigelse uten at det foreligger saklig grunn, kan arbeidstakeren på nærmere vilkår kunne kreve erstatning for tort og svie. Slik erstatning kan utbetales skattefritt opp til en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp, såfremt vilkårene for skattefritak er oppfylt Erstatning for tort og svie og annen ikke-økonomisk skade skal imidlertid lønnsinnberettes. Som følge av at arbeidsgiver og arbeidstaker har felles interesse i å henføre beløpet til skattefrie/arbeidsgiver-avgiftsfrie poster, er hovedregelen at det stilles strenge krav for å anse en utbetaling som skattefri Oppreisningserstatning er en form for erstatning for tort og smerte av ikke-økonomisk art. I straffesaker kan domfelte i tillegg til en fengsels- eller forvaringsstraff dømmes til å betale oppreisningserstatning til fornærmede i saken. Oppreisningserstatningen utmåles skjønnsmessig som en engangssum, og vilkårene fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5

Dette er menerstatning og oppreisning. Menerstatning ytes dersom du som følge av hendelsen i et visst omfang har blitt varig medisinsk invalid. Dette er en vurdering som foretas av medisinsk ekspertise. Menerstatning er ikke er basert på økonomisk tap, men er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Oppreisning er en erstatning for tort og svie Du kan ikke få erstatning for en skade som oppstår der det er kjent risiko for at en skade kan oppstå som følge av behandling eller undersøkelse. Noen generell oppreisning for «tort og svie» finnes ikke innenfor denne ordningen. I helt spesielle tilfeller, kan det gis erstatning selv om det ikke foreligger behandlingssvikt Hos erstatning.dk kan du samtidig være sikker på, at du får et fast team tilknyttet din sag bestående af en advokat og en sekretær, som har adskillige års erfaring med personskadesager. Vi orienterer løbende om sagen, og ser det blot som én af vores opgaver, at du ved, hvad der foregår i din sag, og hvor den er på vej hen Rettssaker ifm. personskade og pasientskade - ansvar og erstatningsutmåling. Dom av 25.10.16 - Sak 15-204558TVI-OTIR/07. En kvinne f. 1967 hadde krav på erstatning etter pasientskade som besto i forsinket diagnostisering og behandling av høyt blodtrykk forårsaket av hormonproduserende binyresvulst (Conns syndrom)

Tort Og Svie Erstatninger - firmaer, adresser, telefonnumre. Advokatfirmaet Carl H. Petersen har eksisteret siden 1990 og er beliggende i det centrale København med gode parkeringsforhold udenfor kontoret Tort og svie betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Tort og svie, i både bokmål og nynorsk For at du skal ha rett til erstatning må det foreligge en skade, og som hovedregel et økonomisk tap som følge av dette. I noen tilfeller snakker vi om såkalt mènerstatning. Dette er en erstatning for «tort og svie» hvor man verdsetter tap av livsutfoldelse som følge av skaden. Det finnes mange typer skade som kan gi rett til erstatning Du kan ikke kreve erstatning for tort og svie. Saken må ikke være for gammel En skade må meldes senest tre år etter at du fikk kunnskap om at skaden skyldes legemiddelbruk. Legemiddelet må være gitt til deg etter 1. juli 1989. Legemiddel gitt etter 198 Tort Og Svie Erstatninger - firmaer, adresser, telefonnumre. Juridisk rådgivning kan være som at begive sig ind i en jungle af uforståelige paragraffer og kompliceret jurasprog

Det vil derfor sjelden være hensiktsmessig for pasienten å gå til søksmål mot tannlegen for å få erstatning for økonomisk tap eller menerstatning. Det skal svært mye til før en pasient får medhold i et krav om oppreisningserstatning (erstatning for såkalt tort og svie) etter norsk rett Kan søke erstatning for dramatisk ferieslutt. Selv om passasjerene som måtte evakuere flyet i Antalya ikke led økonomisk tap, de kan søke erstatning for tort og svie Hvis du har blitt diskriminert, kan du ha krav på erstatning for økonomisk tap og for ikke-økonomisk tap (oppreisning/tort og svie). Diskrimineringsnemnda har myndighet til å fastsette erstatning både i og utenfor arbeidsliv, og oppreisning i arbeidsforhold Erstatning/oppreisning etter arbeidsmiljøloven. Det er ikke skatteplikt på erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 eller urettmessig avskjed jf. aml. § 15-14, for erstatning som ikke overstiger 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, se sktl. § 5-10 bokstav e.Det er grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal brukes ved beregning av.

Svie og smerte er en skattefri godtgørelse, som udgør kr. 210 pr. dag, så længe du er syg. (Taksten er for 2020 og reguleres årligt.) Indtil rask eller maksimum. Udbetalingen fortsætter som udgangspunkt, så længe du er syg - helt eller delvist - og så længe du som følge af skaden er under behandling. Dog ophører fremtidigt krav. Oppreisning er ment å være en erstatning for tort og svie, der den som har forårsaket ulykken kan klandres for denne ut over det vanlige. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale! Snakk med oss Ring 22933850. Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no 14.3.2019 Denne gruppen vil også kunne ha krav på erstatning for tapt evne til å utføre husarbeid og annet arbeid hjemme. Oppreisning. Oppreisning er en kompensasjon for den krenkelsen skadelidte har blitt utsatt for. Det er dette som på folkemunne kalles tort og svie-erstatning

Arctic Center: Ble tildømt 4,6 mill. kroner i erstatning for å gi bruksrett til Arctic Center - vil ikke betale dem tilbake: - Jeg ser det som betaling for tort og svie Erstatning for tort og svie. Erstatning ved opphør av arbeidsforhold vil bare være skattefri hvis det foreligger usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. arbeidsmiljøloven kap. 15. Den skattefrie grensen begrenses til 1,5 G. Etterlønn ved dødsfall Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie og skal på tilsvarende måte som menerstatning gi kompensasjon for skade av ikke-økonomisk art. Det skal derfor ikke betales inntektsskatt på oppreisningserstatning. Tjener du renter på erstatningen vil renteinntektene være skattepliktig som kapitalinntekt Dette får terrorofrene i erstatning. Terrorofrene er tilkjent mye lavere erstatning for tort og svie enn bistandsadvokatene krevde. Samtlige saker blir klaget inn for Erstatningsnemnda

Kravet kan både omfatte lidt økonomisk tap, framtidig tap, ménerstatning og erstatning for tort og svie. Det stilles selvsagt et krav om at det er årsakssammenheng mellom den straffbare handling og det tap som kreves erstattet. Jeg går i denne artikkelen ikke inn på beregningen av erstatningen, eller hva de enkelte krav konkret kan omfatte Videre kan skadelidte kreve oppreisning (erstatning for tort og svie) i de tilfeller der skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, dvs. at bilfører har opptrådt særlig klanderverdig. Via linkene til venstre kan du lese nærmere om erstatning etter trafikkskader Oppreisning skal kompensere for tort og svie for trafikkskaden overfor den skadelidte. Det er dermed en erstatning for at ulykken har skjedd, og at dette har medført et ubehag for ham eller henne. Det er imidlertid et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, og at dette har medført en skade på den som krever oppreisning

Skattefri erstatning for tort og svie i forbindelse med

I 2001 fikk jeg etter forhandling med arbeidsgiver det han kalte en ikke-skattepliktig erstatning for tort og svie på kr.75000. Kort om bakgrunnen: I møte med revisor og daglig leder ble jeg tilbudt en lederstillig, samt løfte om assist. Dessverre ble jeg sykmeldt, og fikk plutselig beskjed om at de hadde ansatt en annen i min jobb, og at det nå var jeg som skulle bli assistent Det er egne satser for utholdt varetekt mm, mens det ellers skal gis en 'tort og svie' erstatning etter en konkret vurdering. Familievold. Andre ord for familievold kan være partnervold, mishandling og vold i nære relasjoner. I saker som gjelder familievold,.

Johansens advokat, Edvard Bakke leverte i april inn en omfattende stevning mot kommunen hvor han krever jobben tilbake, samt erstatning for tapt lønnsinntekt og tort og svie Saken gjaldt krav om erstatning og dekning av utgifter etter sikringsbrudd. Klager har fremsatt flere krav. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Videre krevde klager dekket merkostnader for kjøp av elektriske artikler, erstatning for medgått arbeidstid ved innkjøp og flytting av gjenstander, renter og erstatning for tort og svie Oppreisning er ment å være erstatning for den tort og svie den fornærmede er påført for eksempel i en trafikkulykke. Dersom bilføreren som er ansvarlig for trafikkulykken kjørte grovt uaktsomt eller forsettlig har du krav på oppreisning. Krav om oppreisning for skader kan sendes direkte til den skadegjørende bilens forsikringsselskap På folkemunne kalles det gjerne erstatning for tort og svie. Det er to måter å kreve oppreisningerstatning etter familievold. Den ene måten er å kreve det direkte fra gjerningspersonen. Dette kan gjøres i et sivilt søksmål, eller i forbindelse med straffesaken (dersom familievolden er anmeldt og det blir tatt ut tiltale) Sluttpakken var ifølge ham en erstatning for ikke-økonomisk tap, tort og svie. Han anfører også at stor offentlig oppmersomhet var ødeleggende for ham. Hans jurist fremforhandlet sluttavtalen, og hevder at sluttpakken var en kompensasjon for gjentagende krenkning. Nav mente derimot at det utgjorde lønn i to og et halvt år. Søkeren må.

Likevel viser nemda til EU-domstolen, som har bestemt at man kan få erstatning uansett - en såkalt ikke-økonomisk erstatning for tort og svie. Vedtatt erstatning: 1.000 kroner. FORSINKET BAGASJE: Kommer ikke bagasjen fram, har du krav på erstatning. Selv når du ikke har tapt noe Av beløpet er 80 000 kroner erstatning for tort og svie, og 20 000 kroner er erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Dette var også forklaringen på at han valgte å beholde smykkene for tort og svie. Foruten erstatning for det innbetalte beløp, vil vi kreve en godtgjørelse for tort og svie, sier Kleven få erstatning for tort og svie få erstatning for tort og svie : få erstatning for tort og svie få erstatning for tort og svie Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10

Siste nytt! Regjeringen åpner for jakt og salg av ulveskinn!

Edvin Bolstad og tre av barna fekk oppreising etter at familien blei splitta på 2000-talet. No krev dei meir erstatning. - Saka manglar sidestykke i norsk rettshistorie, meiner advokaten Det vanlige i et erstatningsoppgjør er at skadevolderen, eller hans forsikringsselskap, skal dekke det økonomiske tapet den som er skadet blir påført. I enkelte tilfeller er det imidlertid mulighet for - i tillegg - å kreve såkalt oppreisning, eller oppreisningserstatning. Et vilkår er at skadevolderen har vært grovt uaktsom. Hjemmel for oppreisning En hjemmel for [ En trøst for de ansatte er at de svært ofte står sterkt i slike tilfeller, og kan kreve å få jobben tilbake og/eller en økonomisk kompensasjon. Erstatning ved usaklig oppsigelse kan både bestå av kompensasjon for tapt lønn, og oppreisning (tort og svie)

Bokhandlerkona stevner Åsne Seierstad og Capellen - Dagbladet

Erstatning for tort og svie, oppreisning - Advokatfirmaet

Foruten erstatning for det innbetalte beløp, vil vi kreve en godtgjørelse for tort og svie, sier Kleven. I tillegg skal det gis erstatning for utgifter han og foreldrene er påført og for men, tort og svie. Justisdepartementet kalte det tort og svie og ville ikke strekke seg lenger enn til 30 000 Oppreisning beregnes ikke ut fra et økonomisk tap i kroner og øre, fordi det ikke er noe krav at det foreligger et økonomisk tap. Det er et krav om at du har fått en skade - fysisk eller psykisk - men det er ikke krav om at skaden er varig. Denne erstatningsposten kalles ofte «tort og svie erstatning» Dels fastsettes billighetserstatning skjønnsmessig, og dels etter regler som er fastsatt for ulike tilfeller. Ofte omtales billighetserstatning som erstatning «for tort og svie», altså en økononomisk kompensasjon for lidelse man er urettmessig påført. Ordninga ble overtatt fra dansk rettspraksis, og ble nedfelt i en forordning i 1814

Erstatning for den tort og svie fornærmede har blitt utsatt for, såkalt oppreisning, er svært vanlig i voldtektssaker som følge av forholdets alvorlige og krenkende karakter. Fornærmedes økonomiske tap som følge av voldtekten/voldtektsforsøket omfatter gjerne utgifter til psykolog, medisiner, ødelagte klær mv Oppreisningserstatning - erstatning for tort og svie. Oppreisning er en form for erstatning for tort og svie. Det er et ikke-økonomisk tap. Dvs. at du ikke trenger å påvise at du har lidt et økonomisk tap for å kreve oppreisning. Hjemmelen for oppreisning er skadeerstatningsloven § 3-5 Det er straffbart å ikke overholde HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Hvis det er særlige grove brudd på HMS-regler, og du pådrar deg en yrkesskade som følge av dette, kan du ha krav på oppreisningserstatning som kompensasjon for tort og svie, i tillegg til erstatning for økonomisk tap etter yrkesskaden Har du lidd skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning og kompensasjon for tort og svie. Vi hjelper deg med din sak slik at du kan få den erstatningen du har krav på. Du får hjelp og støtte i prosessen, og ved å fylle ut skjemaet får du en vurdering av din sak om voldsoffererstatning og videre bistand

Personskadeportalen - Kan jeg få erstatning for tort og svie

Tort - Erstatning for krænkelse Torterstatning er erstatning som man kan få, hvis man har været offer for en grovere voldsforbrydelse eller sædelighedsforbrydelse. I Danmark gives der normalt kun erstatning hvis man har haft et økonomisk tab. Torterstatning er en undtagelse fra denne regel Erstatningskrav kan gjelde oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie), påløpte eller framtidig økonomiske tap/utgifter, erstatning for tap av forsørger, erstatning for skade på person, eller erstatning for skade på ting Denne erstatningen skal gi en kompensasjon for såkalt tort og svie. Særregler for yrkesskade. Mens erstatning for påført inntektstap utmåles etter en konkret beregning av hvilket tap du har lidt, blir erstatning for fremtidig inntektstap beregnet sjablonmessig - såkalt grunnerstatning Ved standardisert utmåling har Stortinget fastslått at alle barn skal få lik erstatning for lik skade, uavhengig av kjønn, bosted, evner og familie. Barn har også rett til oppreisningserstatning etter skadeerstatningsloven § 3-5 for tort og svie dersom barnet ble skadd grovt uaktsomt eller med vilje Det er ditt ansvar å sannsynliggjøre dine krav og å sende inn nødvendig dokumentasjon. Du kan finne mer informasjon om hvilken dokumentasjon som er egnet til å underbygge dine krav ved å følge denne linken.Vi anbefaler at du leser gjennom informasjonen som fremgår på vår nettside før du sender inn søknad om voldsoffererstatning, så du vet hvilken dokumentasjon du bør sende inn

Jeg Politianmelder Øyvind Bergh for æreskrenkelser og

Billighetserstatning - Wikipedi

Dessuten må kontraktbruddet ha påført byggherren et økonomisk tap. Byggherren vil neppe, om noen gang, ha krav på erstatning for ikke-økonomiske ulemper (tort og svie), som eksempelvis irritasjon eller tapt livskvalitet som følge av kontraktsbruddet. Forholdet til andre sanksjoner ved kontraktsbrud Det tilkjennes ofte erstatning for «tort og svie» fornærmede har blitt utsatt for. Slik oppreisning er vanlig i voldtektssaker som følge av forholdets alvorlige og krenkende karakter. Erstatningen skal videre dekke påførte og fremtidige utgifter som følge av voldtekten, for eksempel utgifter til psykolog, medisiner, ødelagte klær mv kan - uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert erstatning etter § 3-2a - pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art Oppreisning er betegnelsen på erstatning for ikke-økonomisk skade, som er ment å rette opp og kompensere for tort og svie.. Reglene om oppreisning går frem av Skadeserstatningsloven (1969) § 3-5.. Det er et vilkår at det enten er snakk om skade på person, eller overtredelse av visse straffebud. Særlig praktisk her er bestemmelsene om sedelighetslovbrudd, trusler og legemskrenkelser

Mobbing på arbeidsplassen - Cv-malen

Oppreisning - KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNIN

Oppreisning og erstatning etter familievold; Ved familievold vil du ha krav på oppreisningserstatning. Erstatningen kan kreves direkte fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisningen utgjør en «tort- og svie-erstatning» for de krenkelsene en har opplevd Du kan også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap, som innebærer oppreisningserstatning for tort og svie og erstatning for tapt livsutfoldelse hvis du har fått en varig skade av et visst omfang. Dette er noen av erstatningspostene som kan kreves Tort og svie. KOMMENTAR: Er et uønsket Downs-barn en pasientskade som staten skal bøte for? Men skal staten betale erstatning? Som vanlig når vanskelige, Det er en leges plikt og profesjonsansvar å sørge for at foreldre tar et informert valg når et funksjonshemmet barn bæres frem Oppreisning er erstatning for tort og svie, og utbetales som en engangssum etter konkret vurdering. Denne erstatningsposten er sammen med menerstatningen spesiell, da den ikke skal dekke et økonomisk tap for skadelidte. Erstatningen har en pønal karakter og skal gi den som har opptrådt uforsvarlig oppfordring til å ikke handle slik igjen

Tort og svie - dinerstatning

En erstatning som etter lov om skadeserstatning 13. juni 1969 § 3-5 kan tilkjennes for ikke-økonomisk skade («tort og smerte»). Vilkåret for slik erstatning er at skadevolderen har voldt skaden ved grov uaktsomhet eller forsett, eller ved overtredelse av en rekke straffebestemmelser. Oppreisningen skal være en engangssum som retten finner rimelig, og kan tilkjennes skadelidte eller de. Oppreisning kalles også tort og svie -erstatning og er erstatning for ikke-økonomisk tap, som kun kan idømmes dersom det foreligger særskilt lovhjemmel for dette. Slik hjemmel finnes i skadeerstatningsloven som gir rett til erstatning av den som har voldt skade på en person eller forårsaket andre krenkelser Hva er tort og svie for noe? Tort oversettes med skam. En skam man er påført av andre, og som ofte førte til at man ble tilkjent en erstatning. Sammen med svien. Svien er det vi i dag også kjenner som svie. Man kan forstå at skam og svie føles både ekkelt og tungt for dem som er rammet Det erstatningsmessige vernet er for svakt slik lovverket er i dag, sier Hans Olav Syversen, justispolitisk talsmann i KR.f. I et forslag til Stortinget foreslår Syversen at alle forbrukere som er påført skade fra et produkt, som kjøtt, hårfarge eller drikkevann, skal ha rett til å kreve erstatning for tort og svie

Regjeringen har besluttet å utbetale erstatning til flere tusen trafikkofre. Mannen som kjørte på henne ble dømt til å betale henne 75.000 kroner i såkalt tort og svie Erstatning for tort og svie: Oppreisning. Den som f. eks har blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre grovt uaktsomme og forsettlige handlinger kan ha krav på oppreisning fra skadevolder. Oppreisning er en kompensasjon for krenkelsen, og fungerer som en slags straff mot skadevolder Tort og svie dekkes ikke. I likhet med den midlertidige ordningen skal erstatningen beregnes etter de alminnelige erstatningsrettslige regler. Det vil si at den som er skadet, skal ha dekket det fulle økonomiske tapet og eventuell menerstatning når varig skade er påført. Tap under kr 5 000 dekkes ikke

Grunneier vant over stort E-Verk. Elektrisitetsverk ble dømt til å betale oppreisningserstatning for tort og svie, samt erstatning for økonomisk tap, grunnet rettsstridig flytting av høyspentmast uten avtale med grunneier. Videre måtte energiverket flytte ulovlig bardun Oppreisning kalles også erstatning for tort og svie, og er således en erstatning for å kompensere den skadelidte for at vedkommende ble utsatt for den aktuelle skaden. Det er en egen bestemmelse i Skadeserstatningsloven om oppreisning, og den forutsetter bl.a. minst grov uaktsomhet hos skadevolder

kreves såkalt oppreisning (erstatning for tort og svie.) À KONTO UTBETALINGER Pasientskadesaker tar som regel mellom 2-5 år å få sluttført såfremt det ikke er behov for domstolsbehandling. Likevel, hvis ansvar er erkjent og det er på det rene at du vil ha krav på en betydelig erstatning Ikke-økonomisk erstatning Sammensatt funksjon: Pønalt element overfor skadelidte Kompensasjon til skadelidte Rt 2005 side 298: Menerstatning skal kompensere for redusert livsutfoldelse på grunn av varig og betydelig medisinsk skade, mens oppreisning for tort og svie. 3 Rettslig grunnlag § 3-5 Jeg fikk erstattning når jeg ble slått ned bakfra. Hadde 15 brudd i kinnbein og nese. Fikk 39100 i erstatning. 20 000 for tapt arbeidsinntekt og 19100 kr for tort og svie. Om han må sykemelde seg så har han krav på erstatning. Han har også krav på erstatning for tenner og tort og svie for dette. Det krever dog at han må anmelde forholdet Oppreisning er erstatning for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen, og er en skjønnsmessig erstatning for den fysiske eller psykiske krenkelsen du har opplevd. Andre forsikringsdekninger. Skadelidte kan også ha krav på uføreforsikringer og pensjonsforsikringer

Voldsoffer og erstatning | STORE TORV ErstatningsadvokaterErstatning etter yrkesskade«Flaut, pinlig og tankevekkende» - DagbladetPersonskadeportalen - Pasientskade

Oppreisning - tort og svie hva er det? Dersom arbeidsgiver har opptrådt grovt uaktsomt og derved forårsaket ulykken kan du kreve erstatning av arbeidsgiver for tort og svie. Det er en erstatning for fysisk eller psykisk skade hvor meningen er at det skal føles som en straff • Erstatning for bruk av tegningene kr 74 000 • Oppreisning ( «tort og svie») kr 43 425 • Arkitektens tidsforbruk og utlegg knyttet til saken kr 16 254 • Advokatbistand kr 15 750 Samlet erstatning (inkl. mva) kr 149 429 Finnes det noen lønnsart i Visma Lønn som heter Erstatning for tort og svie? Denne skal være skattefri da erstatningen er innenfor 1,5 ganger grunnbeløpet. Beløpet skal kostnadsføres på konto 5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse Tittelen sier nesten alt Jeg lurer på om hvordan det funker når man saksøker noen her til lands, (jeg vet mye mer om det amerikanske rettsystemet på dette feltet enn fedrelandets rettsystem; desverre)? La oss si jeg, (hypotetisk), saksøker kommunen/skolen for å hatt dårlig tilpassede pulter og st.. Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilinnmeldingen, samt å få dette korrigert fra Hafslund og krevde derfor konsulenthonorar for å ha løst saken. Klager krevde erstatning for påførte kostnader og erstatning for tort og svie. Hafslund Strøm AS anførte at redigering av feil inn.

 • Saol korsordshjälp.
 • Skapelsesmyter.
 • Ford gt pris.
 • Samy glückler.
 • Gjenopprette slettede filer macbook.
 • Galapagosøyene dyr.
 • Sojabohnen kaufen wien.
 • Lady gaga concert 2018.
 • Samsung trådløs ladeplate s8.
 • Genuss botschaft leipzig.
 • Lequel de nous paroles.
 • Banshee serie.
 • Motorradfahrer fährt ohne kopf weiter.
 • Snuste før jeg visste jeg var gravid.
 • Nav tilleggsstønad.
 • Jordingskabel bil.
 • St basil the great orthodox.
 • Tunein bob and brian.
 • Andy serkis net worth.
 • Sørlandet maritime senter as.
 • Fürst marigor und die tobis videos.
 • Zamioculcas norsk navn.
 • Brukerstyrt personlig assistanse.
 • Unbekannte datei öffnen android.
 • Flirttipps whatsapp für frauen.
 • Norsk luftfartsmuseum.
 • Takoyaki oslo.
 • Jekaterinburg stadium.
 • Hamburgerbrød døgnvill.
 • Nattklubb lillestrøm.
 • S kino hitra kino.
 • Cathinka guldberg bok.
 • Hvor mye gir man i bryllupsgave til søsken.
 • Rødby puttgarden færge afgangstider.
 • Tall på latvisk.
 • St tropez france.
 • Bedkanter bauhaus.
 • Ekspertutvalget thomas nordahl.
 • 0900 nummer alternatief.
 • Loddblokker.
 • Ffn blitzer melden.