Home

Direktiver definisjon

Formål. Hensikten med direktiver er å tilstrebe størst mulig grad av rettslikhet mellom medlemslandene (såkalt harmonisering), samtidig som medlemsstatene står fritt til å velge form og metode for innføringen.. Hjemmelen for, og definisjonen av, begrepet direktiv finnes i Roma-traktatens artikkel 249(3). EU-domstolen har i en rekke dommer utfylt og fastlagt i hvor stor grad. Definisjon av direktiv i Online Dictionary. Betydningen av direktiv. Norsk oversettelse av direktiv. Oversettelser av direktiv. direktiv synonymer, direktiv antonymer. Informasjon om direktiv i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum retningslinjer for hvordan en skal forholde seg Ifølge direktivene er vi nødt til å melde fra til ledelsen om dett Direktiv Et direktiv er en rettsakt som fastsetter et mål som landene skal oppnå. Det er imidlertid opp til hver enkelt land å velge form og utforme innholdet i de nasjonale rettsakter som skal sørge for å målene blir nådd. Direktiver er derfor ofte mer generelt uformet enn forordninger

Definisjon av direkte i Online Dictionary. Betydningen av direkte. Norsk oversettelse av direkte. Oversettelser av direkte. direkte synonymer, direkte antonymer. Informasjon om direkte i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adverb 1. som skjer el. virker rett frem, uten omveier og opphold Flyet går direkte til Paris. 2. som skjer uten mellomledd, umiddelbar komme i direkte.. Definisjon av Advance direktiver Hvem av oss setter stor pris på tanken på å ligge ufør i et sykehusrom på grunn av helsemessige problemer, ute av stand til å kommunisere med dem vi er glad eller til våre leger? Det er en uhyggelig prospektet at noen vil trolig møte på et tidspunk Definisjonen av bygge- eller anleggsarbeid er basert på direktiv 92/57/EØF og hovedgruppene i inndelingen av næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på de såkalte NACE-kodene, se næringshovedområde F

Aktuelle EU direktiver maskin Maskindirektivet MD - 2006/42/EF (DAT/ DSB/ PTIL) Andre direktiver som kan gjelde i tillegg til maskindirektivet : Generelle krav -referanser og definisjoner 5. Tilkoplinger til forsyningsnettet og innretninger for atskillelse og utkopling 6 Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, uavhengig kontroll og tilsyn. I tillegg til definisjonene gitt i denne bestemmelsen brukes en rekke andre begreper i regelverket, blant annet begreper som er definert i standarder. Definisjoner av de viktigste begrepene følger nedenfor etter bokstav n Et insentiv er noe som motiverer mennesker til handling. Insentiver kan påvirke adferd og valg gjennom å gjøre et alternativ mer å foretrekke enn et annet. Det skilles mellom ytre insentiver og indre insentiver. Ytre insentiver kan for eksempel være belønning i form av økonomisk gevinst. Indre insentiver kan være opplevelsen av tilfredshet eller glede ved den handlingen eller.

Direktiv (Den europeiske union) - Wikipedi

 1. 1.2 NIS-direktivet art. 1(4) fastsetter at direktivet får anvendelse uten hensyntagen til blant annet direktiv 2013/40/EU om angrep mot informasjonssystemer mm. Etter Justis- og beredskapsdepartementets vurdering har det ikke betydning for vurderingen av NIS-direktivet at nevnte rettsakt ikke er innlemmet i EØS-avtalen, ettersom det kun henvises til rettsakter som NIS-direktivet ikke skal.
 2. Alternativt kan definisjonen av moped i forskrift om krav til kjøretøy anvendes for nasjonale typegodkjenninger før 1. oktober 1996. b) Motorsykkel: Motorvogn med to hjul, med sidevogn (motorvogn gruppe L4e) 30. juni 2005 gjelder følgende definisjon (direktiv 74/150/EØF)
 3. XXX nr. 1 (direktiv 93/42/EØF endret ved direktiv 98/79/EF, direktiv 2000/70/EF, direktiv 2001/104/EF og direktiv 2007/47/EF), nr. 2 (direktiv 98/79/EF endret ved direktiv 2011/100/EU), nr. 3 (vedtak 2002/364/EF), nr. 4 (direktiv 2003/12/EF), nr. 5a (forordning (EU) nr. 722/2012), nr. 6 (direktiv 2005/50/EF), nr. 7 (direktiv 90/385/EØF endret ved direktiv 93/42/EØF, direktiv 93/68/EØF og.
 4. Vikarbyrådirektivet, direktiv om arbeidsleie, EU-direktiv 2008/104/EF ble vedtatt av EU i november 2008. Direktivet ble offentliggjort i Official Journal 5. desember 2008.. Direktivet får [når?] anvendelse for arbeidstakere som har inngått en arbeidsavtale eller et ansettelsesforhold med et vikarbyrå og som leies ut til en virksomhet (innleier) for midlertidig å utføre arbeid under.
 5. Konsolidert regnskapsdirektiv. Direktiv om årsregnskap og konsoliderte regnskaper for visse typer foretak... DIRECTIVE 2013/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EU of the European Parliament and of the Council and repealing.

Direktiv - Definisjon av direktiv fra Free Online Dictionar

 1. Definisjon . direktiv. substantiv vanlig grammatikk . Oversettelser i ordboken svensk - norsk bokmål. direktiv . substantiv. Du skrev under ett direktiv för en obligatorisk säkerhetsuppgradering vid postkontoret. Du undertegnet et direktiv om en obligatorisk sikkerhetsoppgradering av Postkontoret. @Dbnary:.
 2. Definisjoner . Definisjonene i MDR/IVDR er betydelig utvidet sammenlignet med MDD. Flere av definisjonene samsvarer nå med veletablert praksis i annet produktregelverk, for eksempel forordning (EF) nr. 765/2008 (varepakken) som er gjennomført i EØS-vareloven. Uttømmende liste over definisjonene følger av artikkel 2 i forordningene
 3. Definisjon. For løfteplattformer er hastigheten avgrenset til maksimalt 0,15 meter pr sekund. Generelt om løfteplattformer. Løfteinnretninger som ikke omfattes av bestemmelsene i byggteknisk forskrift kjennetegnes ved at de ikke er ment for bruk for allmennheten eller inngår som del av en produksjonsprosess
 4. Til 5) bygge- og anleggsvirksomhet. Definisjonen av bygge- eller anleggsarbeid er basert på direktiv 92/57/EØF og hovedgruppene i inndelingen av næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på de såkalte NACE-kodene, se næringshovedområde F
 5. Retningslinjer er anbefalinger for praksis som skal gi beslutningsstøtte og være basert på beste tilgjengelige kunnskap. En mye brukt definisjon er: systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge å passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling (Hayward 1995)
 6. MiFID II (direktiv) og MiFIR (forordning) er nivå 1-regler på verdipapirområdet. Forordninger blir innført i norsk rett gjennom inkorporasjon, som innebærer at lov eller forskrift fastsetter at rettsakten gjelder direkte som norsk rett. Direktiver må ikke innføres ordrett og etterlater derfor et større rom for tilpasning til nasjonal rett
 7. GDMS = Goddard direktiver styringssystemer Ser du etter generell definisjon av GDMS? GDMS betyr Goddard direktiver styringssystemer. Vi er stolte over å liste akronym av GDMS i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av GDMS på engelsk: Goddard direktiver styringssystemer

Definisjonen har ingen direkte betydning for den norske avfallsdefinisjonen eller ansvaret for avfallet etter norsk lov. Dette er også eksplisitt uttrykt i rammedirektivet. Betydningen for Norge ligger i at mye av regelverket, inkludert mål for ombruk og materialgjenvinning, er rettet mot municipal waste direktiv oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk definisjon av kosttilskudd). Dette kan være produkter som inneholder urter eller rteekstrakter, fettsyrer, fibere eller andre typer substanser. Kosttilskuddforskriften inneholder noen generelle bestemmelser som gjelder for alle kosttilskudd. Dette er bestemmelsene om formål, virkeområde, definisjoner, merking o PSD2 endrer definisjonen av betalingstjenester og åpner dermed at bankenes kunder kan bruke betalingstjenester fra andre aktører enn bankenes egne tjenester som f.eks. betalingsfullmektig (PISP) og opplysningsfullmektig (AISP). Bankenes kunder får dermed mulighet til å bruke disse aktørene til å få tilgang til sin egen konto ho Denne siden handler om akronym av PPD og dens betydning som Offentlige anskaffelser direktiver. Vær oppmerksom på at Offentlige anskaffelser direktiver er ikke den eneste betydningen av PPD. Det kan være mer enn én definisjon av PPD, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av PPD en etter en

Om EU-rettsaktene europalo

 1. Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil, vises det til direktiv 2007/46/EF hvor det står at det er frivillig registrering av kjøretøy som er konstruert og bygd primært for bruk på byggeplasser eller i steinbrudd, havne- eller lufthavnanlegg. Kjøretøyforskrifte
 2. imumssammenstillingen
 3. 2. Direktiv Et direktiv er i likhet med en forordning gjeldende i alle medlemsland, men skiller seg fra forordningene ved å være mer generelt utformet. Direktivet setter standarder for et sluttresultat, slik at det er opp til medlemsstatene å bestemme hvordan de skal komme frem til dette målet
 4. Du kan også legge til en definisjon av Datalagringsdirektivet selv. 1: 0 0. Datalagringsdirektivet. Denne betydningen er 18 +, Klikk er for å vise betydning. (DLD) - stoppat EU-direktiv från 2006 om att uppgifter om internet- och mobil­telefon­trafik måste sparas av operatören
 5. Direktiv 2007/46/EF gjelder lette og tunge kjøretøy og deres tilhengere (kjøretøygruppene M, N og O). Dvs. personbiler, varebiler, lastebiler, busser og deres tilhengere. Direktiv 2007/46/EF gjelder ikke for eksempel traktor, deres tilhengere og MC. Ny forskrift omfatter derfor heller ikke disse kjøretøygruppene
 6. definisjon Begrepet læringsmiljøer brukes ofte som et synonym for læringsmodalitet, og refererer til ansikt til ansikt, virtuelle eller hybridmodaliteter. Hver type modalitet innebærer en rekke verdier om hva som forventes av læreren, studenten, deres forhold og læringsprosessen, blant annet

1. Definisjoner fra norske kablingsstandarder Dokumentet benytter en del begreper og referanser til norske standarder for felles kablingssystemer for informasjonsteknologi. I det etterfølgende er noen viktige definisjoner fra NEK EN 50173 og NEK EN 50174 gjengitt for å lette forståelsen av dokumentet Det må foretas varetelling ved årsavslutning. Her er de formelle kravene som må oppfylles. Kravene til varetelling, varetellingsliste osv. er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og inneholder disse punktene:. Varetellingslistene må være forhåndsnummererte Førstehjelp er omsorg og livreddende medisinske hjelpetiltak, ved akutt sykdom eller skade, som blir gitt av mennesker i umiddelbar nærhet til den syke eller skadde, oftest legfolk. Tilsvarende medisinske hjelpetiltak som blir gitt av profesjonelt helsepersonell betegnes ofte akuttmedisin.

Direkte - Definisjon av direkte fra Free Online Dictionar

Den ATEX-direktivet består av to EU- direktiver som beskriver hva slags utstyr og arbeidsplass er tillatt i et miljø med en eksplosiv atmosfære.ATEX henter navnet sitt fra den franske tittelen på 94/9 / EF-direktivet: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives Bestemmelsen implementerer definisjonen av innsideinformasjon som følger av art. 1 No. 1 i direktiv 2003/6/EF2 om innsidehandel og markedsmanipulasjon. Bestemmelsen oppstiller tre hovedvilkår for at det skal foreligge innsideinformasjon. Det må for det første dreie seg om «presise opplysninger»

Den formelle definisjonen av ordet standard er Standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng. (Definisjonen er hentet fra NS-EN 45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2:2004.) Definisjoner og forkortelser • ACC (authorization for chemical change) er et skjema som og tilknyttede komponenter gjelder HMS Direktiv 1 - Arbeids-tillatelser, og HMS Direktiv 2 - Entring Sikkerhetstiltak ved arbeid med farlige kjemikalie Denne definisjonen fulgte ikke av tidligere direktiver. Lovutvalget synes ikke å ha kommentert denne direktivbestemmelsen. Finanstilsynet foreslår at direktivbestemmelsen inntas som ny § 1-10 i regnskapsloven. 3.2 Kategorier av foretak og konsern Direkti Identifisering av vesentlige miljøaspekt, miljøkrav og vurdering av samsvar med krav er tre viktige elementer i et miljøstyringssystem Direktiv om måleenheter . Direktiv om målenheter (80/181/EEC) Mer om direktivene. Direktiv om målenheter er i 2019 under revisjon som følge av innføringen av nye definisjoner for SI-enheter. Måleinstrumentdirektivet (MID) og direktivet om ikke-automatiske vekter (NAWI) ble vedtatt i 2014 etter en revisjon av eldre direktiver

Video: Definisjon av Advance direktiver - digidexo

§ 4. Definisjoner - Arbeidstilsyne

definisjon: Ethvert større modifikasjonsarbeid på et delsystem eller delvis undersystem som forbedrer den generelle ytelsen av delsystemet referanse: Direktiv 2008/57/EC artikkel 2 avsnitt (m) bruksområde: Hele Teknisk regelverk ansvarlig/ansvarleg: JBV Teknologi inndato--Bjørn Ivar Olsen 13. jul. 2016 kl. 13:50 (CEST Men definisjonen av hva som skal regnes som forretningshemmelighet er uklar, og reiser ofte vanskelige tolkningsspørsmål. EU har vedtatt et direktiv som regulerer forretningshemmeligheter, direktiv 2016/943. Direktivet vil bli gjennomført i norsk rett gjennom en ny lov om forretningshemmeligheter Nye definisjoner. Det gis i det nye direktivet nye definisjoner av hva som skal ansees som rene kjøretøy innenfor de ulike kjøretøygruppene: For personbiler (M1), busser inntil 5 tonn (M2) og lette varebiler inntil 1,5 tonn (N1) er grensene: 50 g CO2/km inntil 31.12.2025 og 0 CO2/km fra 1.1.2026

§ 1-3. Definisjoner - Direktoratet for byggkvalite

direktiv på tysk. Vi har én oversettelse av direktiv i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.direktiv i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Definisjon 27 krever at endringene er menneskelig vekst. Definisjon 9 avviker fra de øvrige på en annen måte. Her knyttes lederskapet direkte til en posisjon som gir innehaveren mulighet til å påvirke andres handlinger. Definisjon 21 er en slags minimaldefinisjon, en leder er en som har noen som følger

Befal definisjon. Published 23.09.2020 by admin. Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved vepnet angrep på Norge. Fra august 2018 ble grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret samlet i Forsvarets befalsskole, også underlagt Forsvarets høgskole,. EU-direktiv: Et EU-direktiv er en EU-lov. Direktivet definerer rammene, og så må medlemslandene selv utforme den spesifikke lovteksten i henhold til disse. Gjennom EØS-avtalen er Norge i utgangspunktet forpliktet til å innføre EU-direktiver som gjelder det indre markedet. Laval-saken: Saken gikk for EU-domstolen i 2007 I Europa fastsetter EU-kommisjonen direktiver som medlemslandene er forpliktet til å følge. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen. ATEX-direktivet setter krav til utstyr, personell og materiell i eksplosjonsfarlige atmosfærer. FUSEX er innrettet mot ATEX Directive 2014/34/EU og PHOSEX mot ATEX 1999/92/EC

Definisjoner av begrep i forskriften § 2: Utstyr: Maskiner, apparater, fastmontert eller flyttbare innretninger, betjeningsinnretninger og instrumenter, varslingssystemer og forebyggende systemer, som alene eller i kombinasjon er ment til bruk innen produksjon, overføring, lagring, måling, regulering og omforming av energi og bearbeiding av materiale, og som har mulige tennkilder som kan. Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer. Kristine Hesjedal Twomey. Lesetid: 6 min ‹ Tilbake til artikler. I oktober 2019 vedtok EU direktiv om beskyttelse av personer som varsler om brudd på EU-regelverket. Direktivets formål er å styrke Bank og finans, bank definisjon: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller delvis undersystem som ikke endrer den generelle ytelsen av delsystemet referanse: Direktiv 2008/57/EC artikkel 2 avsnitt (n) bruksområde: Hele teknisk regelverk ansvarlig/ansvarleg: Bane NOR Teknologi og regelverk inndato--Bjørn Ivar Olsen 20. jun. 2016 kl. 16:18 (CEST

Definisjon. Utprøvende behandling er i Meld St. 10 (2012-2013) definert som all behandling der effekt, risiko og bivirkninger ikke er tilstrekkelig dokumentert til at behandlingen kan inngå i det ordinære behandlingstilbudet. Det er presisert at definisjonen dekker både behandling som prøves ut i kliniske studier og udokumentert behandling som gis utenfor kliniske studier Begrepsbruk og definisjoner i lover og spørsmålet om juridisk interoperabilitet Dag Wiese Schartum Hva kan vi mene med juridisk interoperabilitet Ulike typer interoperabilitet Juridisk Organisatorisk Semantisk Teknologisk Interoperabilitet er både noe rettssystemet kan brukes til å fremme (virkemiddel - f.eks. påby teknologiske standarder) og et krav til rettssystemet selv Juridisk. NHO Transport stiller seg positiv til flere bestemmelser i det nye pakkereisedirektivet, men ber myndighetene utarbeide en veileder for entydig forståelse og praktisering av direktivet. Blant annet vil definisjonen av sammensatte reisearrangementer kunne få store økonomiske konsekvenser. Direktivet skal implementeres i norsk rett fra 1. juli 2018 CE-direktiver CE-merket CE er en forkortelse for Conformité Européenne (den europeiske samsvarskomiteen). 11 relasjoner: ℮ , EØS , EØS-området , Forskrift om tekniske krav til byggverk , Hjemmel , ISO , Mobiltelefon , Nokia (selskap) , Plan- og bygningsloven , The Guardian , The Observer

insentiv - Store norske leksiko

Privat Bruker: En fysisk person (og ikke aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar, ansvarlige selskaper forvaltningsselskaper, foreninger, sameier, kompaniskap eller andre juridiske enheter) som ikke utfører og som ikke på noen måte er engasjert til å gi investeringstjenester. En Privat Bruker kan bare bruke informasjonen på en slik måte som er definert under Privat. Definisjon. Det er ulike definisjoner på begrepet implantat. Amerikanske Food and Drug Administration bruker uttrykket «permanently implantable device», der implantatet er beregnet på bruk i minst ett år. EUs direktiver om medisinsk utstyr bruker begrepet «(kirurgisk) implanterbart medisinsk utstyr», som dekker de fleste implantat-typer, også «aktivt» utstyr og gjenstander for f.eks. Informasjon om Advance direktiver Juridiske dokumenter som gjør en persons ønsker kjent om end-of-life medisinsk behandling kalles forhånd direktiver. Advance direktiver kan gjøres ved hjelp av etablerte former eller ved å skrive disse ønskene ned. Typer Typer forhånd direktiver omf

Uttrykk Definisjon Tyktflytende avfall Slam som ikke er frittflytende. Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. Gjenvinning Gjenvinning som definert i artikkel 3 nr. 15 i direktiv 2008/98/EF. Omraffinering Behandling som utføres for å omdanne spillolje til baseolje Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), som erstatter direktiv 2004/108/EF; Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr Varepakken inneholder bl.a. harmoniserte definisjoner av sentrale begreper, bestemmelser om markedsaktørenes forpliktelser, bruk av CE-merking,. Lover, forskrifter, direktiver. CIS-lov nr. Om arbeidsbeskyttelse [Finland]. (finsk: Työturvallisuuslaki; Svensk: Arbetarskyddslag) Finlands författningssamling - Suomen säädöskokoelma, 30. aug. Nei, p (På finsk, svensk) Internett: Rammelov for arbeidssikkerhet og helse, som i finsk lov inkorporerer bestemmelsene i direktiv 89 // EØF (CIS) og 93 // EF (CIS)

NIS-direktivet - regjeringen

I diskusjoner om Forsvarets kapasiteter hevdes det regelmessig at forsvarsevnen svekkes av lite penger, få undervannsbåter, utdaterte stridsvogner og få helikopter i Troms. Forsvarets sikkerhetsstyringssystem har imidlertid potensiale til å påføre nasjonen en større svekkelse av forsvarsevnen enn nevnte eksempler. Dersom styringssystemet følges lojalt, spiller det ingen rolle hvor mang Direktiver som gjelder frekvensomformere Det er tre direktiver som vedrører frekvensomformere. Disse er Maskindirektivet, Lavspenningsdirektivet og EMC-direktivet. Kravene og prinsippene i direktivene og bruk av CE-merking er beskrevet i teknisk veiledning nr. 2 EU Counsil Directives and Adjustable speed electric power systems Nytt direktiv om forretningshemmeligheter på vei. Kriteriene som er lagt til grunn i direktivforslagets definisjon av forretningshemmeligheter samsvarer for eksempel i stor grad med de kriterier som er lagt til grunn i norsk rettspraksis og juridisk teori Dekkdimensjoner.no - Mye nyttig informasjon om dekkdimensjoner, dekk og felger. 2.4.2: Motorvogn med totalvekt over 3 500 kg, med unntak av utrykningskjøretøyer, skal være utstyrt med hjul beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for, når kjøretøyet har maks hastighet mindre enn 110 km/t

I forslag til direktiv har kommisjonen foreslått en definisjon av bedriftshemmelighet som ikke er helt ulik den definisjonen vi har i Norge. Kommisjonen oppstiller tre vilkår, som alle må være oppfylt for at man skal kunne få beskyttelse vante direktiver, inklusiv prøvelast for løfteutstyr. 2 DEFINISJONER 2.1 Sakkyndig kontroll En detaljert undersøkelse utført av en sakkyndig virksomhet, med den hensikt å komme fram til en pålitelig konklusjon om sikkerhetsnivået til arbeidsutstyret. 2.2 Sakkyndig førstegangskontrol

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

Virkeområde -avgrensning andre produkter •Forordningen gjelder ikke for legemidler jf. definisjonen i direktiv 2001/83/EF. •Det presiseres at legemidler til avansert terapi omfattes av forordning (EF) nr. 1394/2007. •Kosmetiske produkter omfattes av forordning (EF) nr. 1223/2009 •Mat er regulert i forordning (EF) nr. 178/2002. •Gjelder ikke Blod, blodprodukter, plasma og blodceller o Side 5 Forord Denne KTF-standarden er utviklet av KTF i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg o Hva betyr Additiv? Her finner du 5 betydninger av ordet Additiv. Du kan også legge til en definisjon av Additiv selv Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukte Definisjoner. Artikkel 4. Definisjoner. Hopp til innhold. særlig reglene for tjenesteytende mellommenns ansvar i artikkel 12-15 i nevnte direktiv. Formålet med nevnte direktiv er å bidra til at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte ved å sikre fri bevegelighet for informasjonssamfunnstjenester mellom medlemsstatene..

Forskrift om medisinsk utstyr - Lovdat

Definisjon av fotavtrykk: Overflate som er okkupert av et element (datamaskin, skap, maskin) på et skrivebord eller et gulv, målt som produktet av ytterste lengde og bredde dimensjoner av elementet NORSOK direktiv A-001N Utgave 5, Desember 2008 NORSOK standard Page 1 of 16 Forord 2 Innledning 2 1 Omfang 3 2 Normative og informative referanser 3 2.1 Normative referanser 3 2.2 Informative referanser 3 3 Termer og definisjoner 3 4 Utviklingsprosedyre 3 4.1 Eierskap og administrasjon 3 4.2 Organisasjon 3 EU-direktiv og nasjonale mål.. 7. 3.1 EUs direktiv for fornybar energi kommer fra, selv om dette ikke er helt presist i henhold til definisjonen. Produksjonen av HVO skjer i konvensjonelle oljeraffinerier. Produktet er et syntetisk drivstoff med enkle parafin forbindelser,. Definisjon: Hva er bærepresset? definisjon og mening - 2020. Innhold: En situasjon som oppstår når selgerne er fanget i et stigende marked. Når presset fra økende tap monteres, begynner de å kjøre seg ut av sine tapende posisjoner som brenser oppadgående prismoment og ytterligere panikkoppkjøp blant shortsene som fremdeles er i markedet Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser påvirker rygg, nakke, skuldre og øvre ekstremiteter, så vel som nedre ekstremiteter. De dekker skader eller forstyrrelser i leddene eller andre vev. Helseproblemene varierer fra mindre smerter til mer alvorlige medisinske tilstander som krever avspasering eller medisinsk behandling. Når det gjelder mer kroniske sykdommer, kan de til og med føre.

Vikarbyrådirektivet - Wikipedi

Konsolidert regnskapsdirektiv - regjeringen

 1. Definisjon av ambulansevirksomhet i NFS Med ambulansevirksomhet mener vi alt som omfatter følgende punkter: Direktiv for Norsk Folkehjelp Sanitet (NFS) Utgave 3. Dato 18.09.10 Side 71 av 86
 2. 3. Definisjon av oppstrøms gassrørledningsnett i norsk lovgivning 4. Aktører i den oppstrøms gassrørledningsnett i Norge 5. Tredjepartsadgang til Gassled (1/3) 6. Kapasitet reservering og allokering i Gassled (2/3) 7. Regulering av transporttariffer i Gassled (3/3) 8. Aspekter vedrende tvangsfullbyrdelse av TPA 9. TPA til andres infrastruktu
 3. direktivene + definisjoner. • Direktivene fastsetter krav til måleredskapene når de selges - dermed bare dette som er endret. • Implementert i norsk regelverk - høring høsten 2015. • Direktivene trer i kraft 20.april 2016
 4. av direktiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om gjen-nomføring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samord-ning av lover og forskrifter om visse foretak for kol-lektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond) med hensyn til forklaring av visse definisjoner. 2. KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Arbei-derpartiet, Marianne Aasen Agdestein
 5. Definisjonen av mellomtung motorsykkel Skrevet av VÅGAN MC. Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW, målt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3, og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg

direktiv i norsk bokmål - Svensk-Norsk bokmål Ordbok Glosb

Definisjonen av genterapi er endret, og er nå den samme som i legemiddellovgivningen. § 6-1 - definisjon: Med genterapi menes i denne loven legemidler som er omfattet av definisjonen i forordning om avanserte terapier (EU) nr. 1394/2007 artikkel 2, jf. direktiv 2001/83 (legemiddeldirektivet) bilag 1 del IV pkt. 2.1 En standard er en felles definisjon og beskrivelse på hvordan noe skal lages eller gjøres. Standarder gir detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, lover og forskrifter og finnes for de fleste bransjer

klauvsjuke fastsatt i direktiv 2003/85/EF. Kapittel 2 - Definisjoner a) dyr av mottakelige arter: tamme eller ville dyr tilhørende underordenen Ruminantia og Suina samt Tylopoda-familien av Artiodactyla-ordenen. For særlige tiltak, spesielt i henhold til kapittel 15 kan andre dyr, for eksempel av ordene Definisjoner Veiholder Veiholder er her å forstå som kommunen som myndighetsutøver av veigrunn. Forvalter Den som forvalter trafikkarealet jfr. veiloven. Kommunen kan være forvalter uavhengig av eierforholdet. Eier Den som eier trafikkarealer eller annen grunn. Lednings-/kabeleier Den som eier lednings- eller kabelanlegg Definisjonen fremgår av kommisjonsforordningens artikkel 2 (2). Hva er 'enkeltstående foretak' Prosedyrer for tildeling. Forskningsrådet, og eventuelle andre offentlige organer som tildeler bagatellmessig støtte, har en eksplisitt plikt til.

Definisjonen i vphl. § 3-2 er den sentrale definisjonen av innsideinformasjon, og den viderefører § 2-2 i verdipapirhandelloven av 1997. 4 Vphl. § 3-2 i någjeldende verdipapirhandellov er ment å implementere definisjonen av innsideinformasjon i Article 1 Nr.1 i markedsmisbruksdirektivet som ble vedtatt 28. Januar 2003.5 Begrepe Attributtene energy_efficiency_class [energiklasse], min_energy_efficiency_class [min_energiklasse] og max_energy_efficiency_class [maks_energiklasse] er valgfrie, men du kan bli pålagt å oppgi denne informasjonen i henhold til lokale lover eller forskrifter. Hvis produktene dine for eksempel er målrettet mot et EU-land eller Sveits, må du ta hensyn til juridiske krav i forbindelse med dette 1.2 Definisjoner Innledningsvis er det nødvendig å avklare visse definisjoner. Begrepene næringsdrivende og forbruker står sentralt i denne oppgaven. Det er derfor viktig og avklare disse begrepene allerede fra begynnelsen av. Hva som ligger i begrepene må avgjøres etter en ordinær tolkningsprosess Innholdet i definisjonen er viktig blant annet fordi kontotilbyder plikter å tilrettelegge for at de nye betalingstjenestene kan knyttes til kundens betalingskonto. Det har av denne grunn vært knyttet spenning til om det i forbindelse med ny finansavtalelov ville bli sagt noe nærmere om hva som kjennetegner en betalingskonto i norsk sammenheng samsvar med definisjonen i direktiv (EU) 2015/2366 artikkel 4 nr. 18, jf. forskrift om betalingstjenester § 2 (5). Opplysningsfullmektig: foretak som tilbyr kontoinformasjonstjeneste i samsvar med definisjonen i direktiv (EU) 2015/2366 artikkel 4 nr. 19, jf. forskrift om betalingstjenester § 2 (6)

Nye forordninger om medisinsk utstyr - Legemiddelverke

Det anbefales derfor at man i stedet legger til grunn den definisjonen som framgår av direktiv 9/1996/EC artikkel 1(2): I dette direktiv forstås ved »database« en samling af værker, data eller andet selvstændigt materiale, der er struktureret systematisk eller metodisk og kan konsulteres individuelt ved brug af elektronisk udstyr eller på anden måde Alt du trenger å vite om ATEX-direktivene. Kurs for produsenter, verksteder, ingeniører, innkjøpere, elektrikere m.fl TURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER . 1. Som utøvere i henhold til TBR er å betrakte alle personer som under en sesong har registrert lisens i NB, og/eller som er spilleberettiget i en turnering som omfattes av TBR Definisjonen av SMB gir også unntak for administrative reguleringer og lavere avgifter og gebyrer. Totalt referer om lag 100 EU-rettsakter til SMB-definisjonen. Den gjeldende definisjonen av SMB ble gitt i Kommisjonsrekommandasjon 2003/361 og innført i 2005. Kommisjonen mener definisjonen nå må revurderes DEFINISJON av handlingsdyktig . Handlingsbar refererer til et forretningsdirektiv eller investeringsstrategi som mulig kan oppnås innen kort tid. Bedriftsledere og investorer prøver å identifisere ting som for øyeblikket er handlingsdyktige fordi de kan være en forutsetning for å oppnå fremtidige mål og direktiver på høyere nivå

 • Bryggen bergen butikker.
 • Eksperter i team 2017.
 • Banket tørrfisk.
 • Isk swedbank.
 • Moebel zu verschenken berlin.
 • Stramme lår på kort tid.
 • Istiden.
 • Losch immobilien wusterhausen.
 • Kermit der frosch lustiges bild.
 • Wom hechingen goa.
 • Kontaktlinsenanpassung kosten.
 • Ombygging bolig funksjonshemmet barn.
 • Olje kryssord.
 • Hvordan kle seg når man er tynn.
 • Bilder layout erstellen.
 • Porsche 911 964.
 • Grinchen trailer.
 • Megaflis trend.
 • Audi a5 sportback gebraucht.
 • Presto bedeutung.
 • Obi wan kenobi movie.
 • Gra o tron online za darmo.
 • Enchilada hamm tanzbar eintritt.
 • Dab radio antenne bil.
 • Bootcamp tøyen.
 • Garibaldi canciones.
 • Sølv mønster.
 • Ric flair dip.
 • Formfin sofa bohus.
 • Jga düsseldorf action.
 • Zeppelin lesebok 4 issuu.
 • Stalljenta spill.
 • Grub hintergrundbild.
 • Tidlig ultralyd martin lundring.
 • Hm bergvik.
 • Baugründe wernberg.
 • Terrorangrepet i barcelona.
 • Frequency epilogue.
 • Verdens sterkeste barn.
 • Fußmatte labrador.
 • Stadtplan bonn hauptbahnhof.