Home

Arter på rødlista

For Fastlands-Norge og norske havområder står 4438 arter på Norsk rødliste for arter 2015, og 16 477 arter er vurdert som livskraftig. Dette utgjør henholdsvis 21,2 % og 78,8 % av de 20 915 vurderte artene. Av artene på Rødlista er 2355 vurdert som truet Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion skal ha en slik liste, men innholdet vil kunne variere mye fra land til land.. Artsdatabanken lager også Norsk rødliste for naturtyper.. Nasjonale rødlister må ikke forveksles med IUCNs rødliste (også kalt internasjonal rødliste.

Antall arter på Rødlista - Artsdatabanke

Rødlista er et viktig verktøy for forvaltning av arter. Artene deles inn i elleve kategorier, hvor åtte av dem gir plassering på rødlista. Arter som kategoriseres som kritisk truet, sterkt truet og sårbar kalles for truete arter. Rødlistearter: (Internasjonal benevning i parentes): Utdødd (EX), og utdødd i vill tilstand (EW) Norsk rødliste for arter 2015 er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter og er den tredje i rekken. Vurderingene for de fleste artsgrupper omfatter fastlandet og norske havområder på den nordlige halvkule. For flere grupper inneholder den egne vurderinger for Svalbard.. For rødlista 2015 er 20 915 arter vurdert, av disse er 4438 tatt inn i lista Det er flest biller (802 arter), sopp (744 arter), sommerfugler (430 arter) og karplanter (384 arter) på Rødlista. Av de mest kjente artene finner vi 78 fugler, 44 fisk, 31 pattedyr og 5.

Søk i Norsk rødliste for arter 2015 Søk i Norsk rødliste for arter 2015 Hopp til hovedinnholdet. Arter på nett Info om arter og artsgrupper; Artskart https://artskart.artsdatabanken.no/app/ Se hvor arter er funnet Søk i Rødlista. Publisert 18.11.2015 10:17 Sist endret 22.11.2018 09:09 Rødlista 2015 er den tredje som er produsert i regi av Artsdatabanken; den første ble publisert i 2006 og revidert i 2010 og nå i 2015. Rødlista 2015 gjelder fra 18. november 2015. Hva er en rødliste for arter? Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier

Norsk rødliste for arter - Wikipedi

Andel arter på rødlista. Andel arter på rødlista av alle vurderte arter kunne potensielt være en egnet indikator for utviklingen. Denne andelen har holdt seg på 20-30 prosent, både før og etter innføringen av IUCN-kriteriene, og skulle således antyde at utviklingen er forholdsvis stabil Kategoriene i rødlista sier noe om hvor stor risikoen er for at arten dør ut på kortere eller lengre sikt, gitt at dagens negative påvirkningsfaktorer vedvarer. Arter i de tre kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (V) regnes som truede arter Rødlista er en oversikt over utdødde arter, truede arter og arter som i nær framtid kan bli truet i Norge. Det er i alt 4 599 arter på Norsk Rødliste for arter 2010 Svartelista var en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge. Artene som kom i de to verste kategoriene, «høy risiko» og «svært høy risiko» havnet på svartelista, som sist ble oppdatert i 2012.Denne siden het tidligere «Svartelista», men da Artsdatabanken i 2018 endret begrepet til «Fremmedartslista», gjør vi det samme Arter som havner på rødlista blir kategorisert etter ulike kriterier og får en status, som over tid kan endre seg. Dette arbeidet ledes av SSC, gjennom spesialgrupper som jobber med spesielle grupper eller arter. Nedenfor finnes en grunnleggende oversikt over ulike kategorier som tildeles

Rødlista arter - Hva er det egentlig? Natur og Ungdo

Marine arter på rødlista Da Artsdatabanken lanserte den nye rødlista i desember 2006 var marine arter vurdert i rødlistesammenheng for første gang i Norge. Flere arter havnet på rødlista, og mange vil nok stusse over at flere av dem vil vi vanligvis betrakte som vanlig forekommende. Noen av disse er hummer, kamskjell og sandskjell Kategori:Pattedyr på norsk rødliste. Hopp til navigering Hopp til søk. Pattedyr som er klassifisert til utdødd i Norge (RE), kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel (DD) i nyeste versjon av Norsk rødliste plasseres i denne kategorien, eller dens underkategorier. Sider i kategorien. Tekst: prosjektmedarbeider Olga Hilmo & prosjektleder Snorre Henriksen for Rødlista. Norsk rødliste for arter er under revisjon, og i november offentliggjør Artsdatabanken Rødlista 2015. Dette er den tredje Rødlista for arter, basert retningslinjer fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Marine arter på Rødlista. I desember 2006 presenterte Artsdatabanken den nye norske rødlista. Rødliste over norske arter har vært laget tidligere, men denne gangen var det flere nye elementer som gjorde arbeidet unikt. Blant annet var det gjort en vurdering av marine arter

rødliste - Store norske leksiko

 1. För att arter ska bedömas på liknande sätt finns ett antal kriterier som avgör vilken kategori arter hamnar i. Vanliga frågor och svar - FAQ Här kan du läsa och få svar på de vanligaste frågorna om rödlistan och rödlistning. Beställ Rödlista 202
 2. I Rödlista 2020 hittar du listor över enskilda arters bedömningar. Sammanfattning och analys hittar du i rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer- rödlistade arter i Sverige 2020.. Ladda ner Rödlista 2020. På grund av en mycket stor efterfrågan behöver vi ta ut en kostnad för frakt från och med den 18 juni..
 3. Av de 4.600 artene på rødlista er tilstanden for 2.398 klassifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar. Det er en klar økning fra forrige liste i 2006. Da ble 1988 arter klassifisert.

Nye arter på rødlista - NRK Trøndelag - Lokale nyheter, TV

Noen av våre mest kjente marine arter er ført opp på den nye lista. Det gjelder blant annet kysttorsk nord 62 breddegrad, torsk i Skagerrak, nordsjøtorsk, hummer, lomvi, ål, uer, kveite, tobis, blålange og pigghå. - Dette er konsekvensen av for stort fiskepress og annen menneskelig påvirkning av havmiljøet, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund Sopp regnes i dag som et eget organismerike, sidestilt med dyreriket og planteriket. Rødlistevurderingen omfatter fire økologiske hovedgrupper: vedboende sopper, beitemarksopper, mykorrhizasopper og jordsaprotrofer. Av totalt 3170 vurderte sopparter står 910 arter (29 %) på Rødlista 2015. Av de nesten 2000 kjente soppartene i Norge som ikke er nærmere vurdert, antas kun et fåtall å.

Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk truet i Norge Arter og underarter som er klassifisert til utdødd i Norge (RE), kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel (DD) i nyeste versjon av Norsk rødliste for arter plasseres i denne kategorien, eller dens underkategorier.. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 10 underkategorier, av totalt 10

Flere arter havnet på rødlista, og mange vil nok stusse over at flere av dem vil vi vanligvis betrakte som vanlig forekommende. Noen av disse er hummer, kamskjell og sandskjell. Flere vanlige fiskearter er også med på rødlista. Les artikkelen av marinbiologiutvalgets lede Sider i kategorien «Sårbare arter på IUCNs rødliste» Under vises 155 av totalt 155 sider som befinner seg i denne kategorien Over 4000 nye arter er satt på rødlista over utrydningstruede dyr Marine arter på rødlista Når Artsdatabanken la frem en ny rødliste i 2006, var det første gang arter fra det marine miljøet i Norge ble vurdert i denne sammenhengen. Totalt ble 18 500 arter vurdert. Av disse var 2335 marine alger, invertebrater og fisk. I alt ble 152 av disse marine artene satt på rødlista. Andelen rødlisted Historien om skoene endte godt, de var for meg optimale i størrelsen og meget behagelige på Gått med de på slushføre etter piggskoene er satt bort, førsteinntrykket er at de kjennes stødig og solid, 3 886 arter på den norske Rødlista (link).

Søk i Rødlista - Artsdatabanke

Kartlegger rødlista arter på Frøya og Hitra Biologer fra Natur og Samfunn skal kartlegge naturen på Frøya og Hitra på oppdrag fra Miljødirektoratet. Lena Jørgensen lena.jorgensen@www.froya.no +47 976 98 46 Truede arter i verden. Mer enn 32.000 arter er truet på verdensbasis, samtidig som mindre enn 10 prosent av alle kjente arter har blitt vurdert for den globale rødlista. I tillegg risikerer vi å miste arter før de i det hele tatt blir dokumentert. Truede arter i Norg

Samtidig er det flere fremmede arter som truer noe norsk natur. Dette er arter som har blitt importert inn på forskjellige måter. For eksempel har tresortene ask og alm har havnet på rødlista i år på grunn av den fremmede sopparten ophiostomoa. Soppen forårsaker den farlige (for trærne) alme -og askesyken Nesten 90 prosent av de mest truede artene på den nye rødlista som ble lagt fram i dag, er truet fordi vi mennesker endrer og ødelegger artenes leveområder. Vi bygger ut på feil områder og på feil måte, mener Naturvernforbundet Tekst: prosjektmedarbeider Olga Hilmo & prosjektleder Snorre Henriksen for Rødlista. Norsk rødliste for arter er under revisjon, og i november offentliggjør Artsdatabanken Rødlista 2015. Dette er den tredje Rødlista for arter, basert på retningslinjer fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Mer enn 32.000 arter er truet på verdensbasis, samtidig som mindre enn 10 prosent av alle kjente arter har blitt vurdert for den globale rødlista. I tillegg risikerer vi å miste arter før de i det hele tatt blir dokumentert En art listas med asterisk när den på grund av intilliggande starkare stammar tagits upp i en lägre hotkategori, trots att hotbilden lokalt kan motivera en allvarligare hotkategori.. Naturtyoder. I den svenska rödlistan anges landskapstyper för arter utifrån tre kategorier: Saknar betydelse; Har betydelse; Stor betydelse; Beteckningar som Artdatabanken vid Sveriges.

Rødlista - hva, hvem, hvorfor

Søk etter art/taksonomisk nivå. Oversikt; Artsnavn; Rødliste for arter 2010 Redlist 2010; Rødliste for naturtyper; oversik Rödspov och fältpiplärka finns fortfarande kvar på rödlistan men de senaste årens framgångsrika åtgärder för deras häckningsmiljöer, har i stort sett hejdat minskningen av dessa båda arter. Arter som lämnar rödlistan är ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel Rødlista utarbeides av eksperter på oppdrag fra Artsdatabanken og er et viktig verktøy i forvaltningen av norsk natur. SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold er en miljøorganisasjon som fungerer som paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. SABIMA jobber blant annet for å bevare alle arter som finnes naturlig i Norge WWF-Norge krever stans i det norske fisket etter hummer, kysttorsk, nordsjøtorsk og sju andre fiskearter som er oppført på rødlista over truede og sårbare arter

Hva er årsaken til at arter havner Rødlista? Arealendringer betyr mest, mens fremmede arter og klimaendringer stadig får større betydning. For eksempel blir enkelte karplanter og moser som lever i.. Det finnes flere ulike ordninger for å ta vare på truede arter: Prioriterte arter. Dette er den mest omfattende beskyttelsen en art kan ha i Norge. Dette er et virkemiddel som ble innført med naturmangfoldloven i 2009. Når en art er prioritert betyr det at å ta ut, skade eller ødelegge individer av arten er forbudt Ulven er oppført som kritisk truet av utryddelse på den norske rødlista for arter. Ulvene i Norge (og Sverige) stammer fra kun et fåtall dyr, og dagens politikk gjør lite for å bedre på denne situasjonen. Dette gjør at ulvene trues av innavl Alle kjente arter nakensnegler fra norske farvann ble vurdert og av disse ble 22 arter inkludert på Rødlista for arter. Ingen av disse er truet da samtlige ble gitt kategorien DD ­- datamangel. Alle de 22 artene som ble inkludert på Rødlista for arter 2010 har det til felles at de enten er kjent fra veldig få og til dels gamle funn, eller de er små arter som bare blir opptil 10-15. Totalt ble 19 arter inkludert på Rødlista, av disse ble 16 gitt kategorien DD - datamangel. Det å vurdere arter for Rødlista er en vurdering av den enkelte arts sannsynlighet for å dø ut innen en gitt tidsperiode. Dette skjer etter retningslinjer fra den internasjonale naturvernunion ­- IUCN

Arten har status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015. Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over hvor mange gauper det er i landet er best mulig. Mer om gaupe. Siste nyheter. 20.10.2020 Du kan dele rovdyrspor i Skandobs; 02.10.202 Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 13, § 14, § 18 nr. 4, jf. § 21 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet). Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 20 tredje ledd, jf. § 77 og delegeringsvedtak 30. april 2010 nr. 947 Fem år har gått siden rødlista ble revidert forrige gang, og i dag kunne Artsdatabanken presentere en rykende fersk versjon på et seminar i Oslo. Det er 232 fuglearter som har blitt vurdert i forbindelse med rødlista for det norske fastlandet, og 82 (35 %) av dem ble til syvende sist inkludert på lista.Antall rødlistede fuglearter øker fra 77 til 82. 15 arter er nykommere, mens 10.

Rødlistede og Svartelistede planter - hva betyr det

Knekkand, horndykker og dvergspurv var ikke med på den forrige rødlista. For mange er det nok overraskende i det hele tatt å finne horndykkeren på rødlista, og ikke minst i denne kategorien. Artsdatabanken argumenterer i sin rødlistebase med at arten har en reproduserende bestand på < 2500 individer, med en hovedtyngde nord i landet Hils på arter i gammelskogen! Lavskrika, bredøren og trollsmelleren bor alle i gammel skog. Der, blant døde, gamle og unge trær, trives de aller best. Bli bedre kjent med dem! Derfor er trollsmeller i kategorien «sterkt truet» i den norske rødlista Myr er naturtypen på landjorda som lagrer mest karbon. Det er karbon som ellers ville ha bidratt til global oppvarming. Karbon tilsvarende 250.000 tonn CO2 kan være lagret i torva på bare én kvadrat­kilometer myr. Professor og myrekspert ved NTNU Vitenskapsmuseet, Asbjørn Moen, kaller myra Norges svar på regnskogen

En ny versjon av den globale rødlista ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: vierspurv og stormsvale. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen for begge arter, og totalt er nå 23 arter som regelmessig forekommer i Norge med på den globale rødlista I dag presenterte Artsdatabanken Norsk rødliste for arter 2015, der 20.915 arter er vurdert. 4.438 av disse artene (21 prosent) har havna på den nye rødlista: Totalt 2.355 er vurdert til å være trua. Av disse er 241 kritisk trua, 879 sterk trua og 1235 arter sårbare Prinsippene er på mange måter de samme for riskiovurderingene som gjøres når Rødlista for trua og sårbare arter utarbeides, sier Sæther. Kanadagås ble bevisst satt ut i Norge fra 1930-tallet og frem til midt på 1960-tallet

- 8,7 millioner arter på jorda - Forskning

Lupiner, gullregn, syrin, rynkerose, rips og kaprifol har én ting til felles: De står på svartelisten over fremmede arter som er uønsket i Norge. Vi får ganske ofte spørsmål fra leserne om ulike arter som er svartelistet, for eksempel lupiner og syrin. «Svartelisten» det her er snakk om er publikasjonen «Fremmede arter i Norge - [ Antalet arter som rödlistas i Sverige har ökat med 11 procent de senaste fem åren, och generellt har det varit en nedgång av storlek på populationer, geografisk utbredning och sammanhängande livsmiljöer. Nytt för i år är att igelkotten och skogsharen kommer in på listan Endemiska arter på mindre öar är särskilt utsatta. För alla olika organismgrupper har nu totalt mer än 85 000 arter utvärderats, knappt 20 000 av dessa klassas som mer eller mindre hotade. Detta är dock bara en bråkdel av planetens alla arter Budalsstolen på Rødlista: Det er det håndverksmessige ved produksjonen av den originale Budalsstolen Budal Husflidslag ønsker å dokumentere. Håndverket representerer flere ulike teknikker, slik som dreiing av ben og ryggtener, tilskjæring av setet og borring av hull til ryggtenene, sanking av hegg eller rognepil til ryggbue og sveiing av denne

3 886 arter på den norske Rødlista - Forskning

Torsdag 12. april åpnet vi utstillingen Rødlista i vårt galleri på Tjuvholmen. Malerier og grafikk av Gunilla Holm Platou med Bank! Se bilder fra utstillinge NRK vet imdlertid at fjellrypa var nært ved å havne på rødlista da den ble oppdatert i 2006. Denne gangen er det trolig ikke til å unngå. Jaktstatistikken viser at det bare blir færre og færre av fuglen. Havner rypa på rødlista vil det være et kraftig varsko, men det er usikkert hvilken betydning det får for jakta Burde vært satt på Rødlista over utrydningstrua arter i Norge, spør du meg! Mine gutter og andre barn i familien har i alle fall fått fortalt nissehistorier hos meg i fra dem var små. Det er vel slik at dem ikkje tror på nissen, men dem vet at mora tror og spør stadig om jeg har sett nokke til nissen? Det går sämre för arterna och den biologiska mångfalden i Sverige, visar årets rödlista, som tas fram vart femte år av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Antalet arter som rödlistas i... - Listen to Fler hotade arter på årets rödlista by Vetenskapsradion Klotet instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed

Norsk Ornitologisk Forening - Vipe, tjeld og lunde med på

Rødlista - Sabim

Rødlista er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Artene er vurdert etter hvor høy risiko det er for at de skal dø ut. Rødlista utarbeides av eksperter på oppdrag fra Artsdatabanken og er et viktig verktøy i forvaltningen av norsk natur allerede på midten av 1960-tallet. Tilbakegangen ses i sammenheng med bl.a. mangel på store smågnagerår i fjellet samtidig med invasjoner av fugler fra mer sentrale deler av utbredelsesområdet i Russland. Status Kategori sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2010 på grunn av liten populasjonsstørrelse Av de 5000 arter som förekommer på Artdatabankens senaste rödlista förekommer 1200 i Halland. Det handlar bland annat om fåglarna sommargylling,. Arten levde på den australske øya fram til rundt for 2000 år siden, men menenskenes inntog var med på at arten nærmest ble utryddet. Arten overlevde likevel på Tasmania, men etter at først Van Diemen-selskapet og senere også regjeringen på Tasmania utlovde dusør for hver døde fra rundt 1830 til 1909 ble det nærmest ingen igjen

Av disse er følgende seks på rødlista: • Kløverhumle • Slåttehumle • Bakkehumle - At flere arter er i ferd med å bli borte fra oss, er bekymringsfullt, sier han Ny art på rødlista. Polarlomvi er nykommer på «Norsk rødliste for arter 2010» som ble publisert tirsdag. Svalbard-bestanden har gått kraftig tilbake de siste årene

Antalet rödlistade arter motsvarar 19,8 % av det totala antalet bedömda arter och ligger på samma nivå som i tidigare rödlistor (2000, 2005 och 2010). Några ljuspunkter går ändå att se - situationen för groddjur och stora däggdjur har förbättrats sedan 2000, till stor del tack vare lyckade naturvårdsåtgärder och/eller ny lagstiftning Artsdannelse er en prosess som gir opphav til nye arter. Arter kan bli dannet på flere måter: Den kan foregå i geografisk adskilte populasjoner (allopatrisk artsdannelse). Den kan foregå innen én og samme populasjon (sympatrisk artsdannelse). Den kan foregå ved at individer fra beslektede arter produserer unger som ikke er levedyktige eller selv ikke kan få unger (hybrid artsdannelse) Det gjøres egne vurderinger for Svalbard. 487 arter på øygruppa er vurdert. 103 av dem (altså over 20 prosent) er oppført på Rødlista, og 55 av disse artene er plassert i en av kategoriene for truede arter. Tilsvarende har Artsdatabanken også utarbeidet en Nasjonal Rødliste for truede naturtyper Videre er 177 rødlistearter fra 2010 nå vurdert som livskraftig, og står ikke på Rødlista. Til sammenligning er 53 arter vurdert som livskraftig i 2010, nå inne på Rødlista. Tidligere eller nåværende arealendringer knyttet til kommersielt skogbruk antas å påvirke 975 truete arter negativt

Årsmøtedeltakere på jakt etter dagsommerfugler og andre seks- og flerbeinte arter på sandstranda Storesand i Hvaler. Foto: Asbjørn Lie (1) og Mariken Kjøhl-Røsand (2) Det ble gjort funn av vårsilkebie (Colletes cunicularius). Denne biearten er litt mindre enn honningbia og henter pollen og nektar fra blomstrende selje og vier (Salix spp.) Skogshare, igelkott och fjällräv på Rödlista 2020 Den 22 april lanserar SLU Artdatabanken Rödlistade arter i Sverige 2020, men redan nu kan du tjuvkika på några arter. Varje dag fram till 22 april kommer några av våra rödlistade arter att presenteras. Från och med idag kan du läsa om hur det går för skogshare, igelkott och fjällräv

Rødlista - hva, hvem, hvorfor?Krykkja trenger din støtte - TrondheimsfjordenStikkevepsar – nyttedyr under radarenHva betyr livskraftig, og hva er minste levedyktige bestandBarkteger (Aradidae) | Beetlebee14 | mai | 2010 | Terje OVelg bievennlige blomster - Kuben Senter HønefossDette mener vi om naturvern - naturvernforbundet

Sverige har fått en ny rödlista över hotade arter. Årets upplaga är tio procent kortare än den föregående från år 2000. Många arter har kunnat avföras från listan i takt med att kunskapen om dem blivit bättre. Torsk, kolja, långa, piggvar och ål är nya på listan. De har alla minskat kraftigt under senare år Hvorfor er vi så opptatt av å beholde de artene som står på den såkalte rødlista? Jeg hilser med glede veivesenets lupiner velkommen i skogen og sørger ikke over om de skulle fortrenge noen. Art er den grunnleggende enheten i biologisk systematikk. Det latinske ordet for art er species. Det finnes mange ulike definisjoner av hva en art er. Den vanligste er at to individer er av samme art dersom de kan få avkom (barn) med hverandre som igjen kan få egne avkom (barn). Man kan også definere arter gjennom å undersøke genene. I biologisk systematikk samles arter i slekter, som. Det går sämre för arterna och den biologiska mångfalden i Sverige, visar årets rödlista, som tas fram vart femte år av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Antalet arter som rödlistas i... - Lyssna på Fler hotade arter på årets rödlista av Vetenskapsradion Klotet direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app I Hedmark er 885 arter oppført på Norsk rødliste 2015 og 468 av disse er vurdert til å være truet. De fleste av disse artene er biller, karplanter, lav og sopp. Totalt 13 truede arter er utpekt som prioriterte arter. Disse artene har et ekstra sterkt skydd gjennom egne forskrifter Dette studiet fokuserte på sju arktiske og alpine arter fra den nasjonale rødlisten for arter, samt de viktigste beitedyrene i disse økosystemene - sau, villrein og tamrein. Fjellnøkleblom (Primula scandinavica): Beitedyr spiller en stor rolle i å bestemme utbredelsen til denne arten. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

 • Tomb of the unknowns.
 • Au pair trondheim.
 • Raub der persephone statue.
 • Countries in the world.
 • Adel tawil tour 2018 termine.
 • Tpo antistoffer verdier.
 • Stinkdyr utbredelse.
 • Hvor vokser peanøtter.
 • Breite straße 18 braunschweig.
 • Roblox game.
 • Wdr 2 live stream tv.
 • Scheithauer immobilien.
 • Seborrheic dermatitis fungus.
 • Firefox mac.
 • Erste hilfe kurs hitdorf.
 • Postnummerkarta halmstad.
 • Organicup apotek.
 • Troisdorf unternehmungen.
 • Arabic numerals facts.
 • Beowulf norse.
 • Poster djur barn.
 • Saga parkett natural gentle 1 stav.
 • Fora form stoler.
 • Ferien 2018/2019 sachsen.
 • Saalfelder herbstfest 2017.
 • Indikatorer betyder.
 • Hva betyr latterlig.
 • Hypoton barn.
 • Crowberries.
 • Kreft lukt.
 • Tv8 programa.
 • Lillehammer climate.
 • Avløser på gård.
 • Wikipedia list of cocktails.
 • Zara neuheiten damen.
 • Lippizaner.
 • Kuponcode bildershop 24.
 • Gratis billetter til tivoli københavn.
 • Skjønnlitteratur virkemidler.
 • Softbox paket.
 • Hvite bønner næringsinnhold.